> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

Проектиране във фаза „Работен проект” за обекти:

  1. „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци,;
  2. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”;
  3. „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“.

12.12.2016 г.

Договор №ПНО-ОП-16.11-2


15.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ