> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”


29.08.2016г.

Договор № ПНО-ОП-16.07-4

Ценова оферта

Техническа оферта


07.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №5


14.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ЧЛ.69a, АЛ.3 ОТ ЗОП (ОТМ.) 


02.06.2016 г. 

ПРОТОКОЛ №1


16.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА


12.05.2016 г.


09.05.2016 г. - РАЗЯСНЕНИЕ


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ОУ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ОДЗ

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ - ОУ ПРОЕКТИ - ОДЗ

КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №3 – Ценово предложение

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 – Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение №10 – Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение №11 – Списък на строителството

Приложение №12 – Списък на лицата

Приложение №13 - Декларация - 51а от ЗОП за ангажираност на експерт
 

 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР