> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“


04.11.2016г.

РЕШЕНИЕ Номер: 35 от 04.11.2016 г. - чл. 3, ал. 1 от ЗОП за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ПРОТОКОЛ №3 - за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците.

ПРОТОКОЛ №2 - за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от офертите, подадени от участниците.


05.10.2016г.

ПРОТОКОЛ №1 - за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на документите и информацията в Плик № 1


19.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА


26.05.2016г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №3 – Ценово предложение

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 – Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение №10 – Списък на доставките

Приложение №11 – Списък на лицата

 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР