> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКР

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

18.10.2016 г.

17.10.2016 г.

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.09 - 13 по обособена позиция 1

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.09 - 21 по обособена позиция 2

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.09 - 14 по обособена позиция 3


31.08.2016 г.

15.06.2016 г.

06.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ №1 


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 -   КОКИЧЕ №5

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - КОКИЧЕ №7
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, БЛОК №10 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - ПЪРВИ МАЙ №59

 


КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №3 – Ценово предложение

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 – Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение №10 – Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение №11 – Списък на строителство

Приложение №12 – Списък на лицата - строителен екип

Приложение №13 - Декларация - 51а от ЗОП за ангажираност на експерт
 

 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР