> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


27.04.2018 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 1

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 2

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 3

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 4

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 5

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 6

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 7

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 8


22.11.2016 г.

ДОГОВОРИ


20.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ


18.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ №5


17.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ №4


12.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.69а, ал.3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3


07.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ №1 - за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на документите и информацията в Плик № 1

 


СЪДЪРЖАНИЕ 


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.


КНИГА VI: ОБРАЗЦИ


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение № 3 – Ценово предложение.
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от участник
Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от подизпълнител
Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Приложение № 10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение № 11 – Списък на услугите
Приложение № 12 – Списък на инженерния екип, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката
Приложение № 13 – Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт от инженерния екип


КНИГА VІI


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР