> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”


29.10.2018 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


29.09.2016 г.

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.09-1


22.07.2016Г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


22.07.2016Г.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРОТОКОЛ № 3
ПРОТОКОЛ № 4

Приложения към протокол №4:
 
Приложение №1 Приложение №2
Приложение №3 Приложение №4

 

ПРОТОКОЛ № 5


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП - 28.06.2016г.


ПРОТОКОЛ №1 - 10.06.2016г.


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №3 – Ценово предложение

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 – Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение №10 – Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение №11 – Списък на строителството

Приложение №12 – Списък на лицата

Приложение №13 - Декларация - механизация
 

 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР