> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет:

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“


 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.09-10 от 15.09.2016 г., сключен между община Смолян и „Еко - Титан Груп“ АД, с предмет: Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и компостиране на Регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на град Смолян.

22.08.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

24.07.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

20.06.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

11.05.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

 

28.04.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

 


03.10.2016 г.

Договор № ПНО-ОП-16.09-10

Техническо предложение

Ценово предложение


09.09.2016 г.

Решение за определяне на изпълнител

Протокол №2

Приложение №1 към Протокол №2

Протокол №3


18.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл..69а, ал.3 от ЗОП

Протокол №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ


СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V: 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 


КНИГА VI:


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.


КНИГА VІI: ОБРАЗЦИ:


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.2
Приложение № 3 – Ценово предложение.
Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от участника
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от подизпълнителя
Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение №8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение № 11 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Приложение № 12 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката.


КНИГА VIII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР