> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧН

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“


ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ


ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА


25.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител.


 

Публична покана


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническо задание

Приложение № 2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

Приложение № 3 - Методика за оценка


ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Посочване на ЕИК по чл_23 от ЗТР, БУЛСТАТ

Образец № 2 - Техническа оферта

Образец № 3 - Ценова оферта

Образец № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Образец № 6 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Образец № 7 - Декларация -техническо  оборудване

Образец № 8 - Списък на услугите

Образец № 9 - Проект на договор ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.04-9 от 26.04.2016 г., сключен между община Смолян и
„Луксима груп” ЕООД, гр. София „ за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на
Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян
 

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
 05.06.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 26.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 05.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 28.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 20.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 17.03.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 27.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 31.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 09.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 22.12.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 01.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 25.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 05.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 24.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 10.08.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 29.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 15.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ