> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет:

Избор на изпълнители за изпълнение на проект на община Смолян № 290, одобрено искане за финансиране по правилата на НДЕФ, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“;
Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“.


04.12.2017 г.

PDF Файл - Информация за изпълнение на договор по ОП 1

PDF Файл - Информация за изпълнение на договор по ОП 2


30.11.2017 г.

PDF Файл - Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

PDF Файл - Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП


18.01.2017 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП


19.12.2016 г.

Договор № ПНО-ОП-16.12-7 за обособена позиция № 1

Договор № ПНО-ОП-16.12-5 за обособена позиция № 2


27.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител

ПРОТОКОЛ №4 - за отваряне на пликовете с предлагана цена и класиране на офертите, представени от допуснатите участници

ПРОТОКОЛ №3 - за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците

ПРОТОКОЛ №2 - за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от офертите, подадени от участниците в процедура


07.10.2016 г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП  - Съобщение за отваряне на ценови предложения 


ПРОТОКОЛ №1


31.05.2016 г.

РАЗЯСНЕНИЯ


28.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОП №1 И ОП №2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ОП №1 И ОП №2

 ДОКУМЕНТАЦИЯ


РЕШЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ


УКАЗАНИЯ


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2


ОБРАЗЦИ


СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОП №1 И ОП №2


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ОП №1 И ОП №2


СКАНИРАНИ ПРОЕКТИ