> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

23.03.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД


ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА - 30.09.2016 г.


РЕШЕНИЕ - 25.08.2016 г.


ПРОТОКОЛ №5 - 25.08.2016 г.


СЪОБЩЕНИЕ - 29.06.2016 г.


ПРОТОКОЛ №4 - 29.06.2016 г.


ПРОТОКОЛ №329.06.2016 г.


ПРОТОКОЛ №2 - 23.06.2016 г.


ПРОТОКОЛ №1 - 09.06.2016 г.


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


Т О М I
КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


ТОМ II
КНИГА I


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА ІІ


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА III

 

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП-1

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП-2

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП-3

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП-4


КНИГА IV


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V
ОБРАЗЦИПриложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата.


Приложение№ 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката


Приложение№ 3 – Ценово предложение


Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще
се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители


Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие
с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП


Приложение№ 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - / попълва се за участник /

Приложение№ 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - / попълва се за подизпълнител /


Приложение№ 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор


Приложение № 8 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на
подаване на офертата


Приложение № 9 – Списък с данни за моторните превозни средства, налични и
предвидени за изпълнение на поръчката


Приложение № 10 – Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за
хигиената на храните


Приложение № 11 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Приложение № 12 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на
пари


КНИГА VІ


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


КНИГА VІI


АКТУАЛEН БЮЛЕТИН НА „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА“ АД