> Начало > Обществени поръчки > СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

07.04.2016

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:


„ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ
НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СМОЛЯН“


08.05.2018г.

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 1

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 2

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 3

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 4

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 5

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 6

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 7

PDF файл - Обявление за приключване на договор по ОП № 8


20.10.2016г.

ДОГОВОРИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

АРХСТРОЙ КОНСУЛТ ООД

ЕКОИНЖИНЕРИНГ ЕООД

ЕМ ЕН КОНСУЛТ ООД

КОНСУЛТАНТСКА ИНЖИНЕРНА ГРУПА ООД

ПЪТИНВЕСТ-ИНЖИНЕРИНГ АД

СТРОЛ-1000 АД

ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД


08.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №6


 10.08.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ цени чл.69а


 22.06.2016 г. -  ПРОТОКОЛ №1


25.04.2016 г. - РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.


КНИГА VI: ОБРАЗЦИ


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение№ 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение№ 3 – Ценово предложение 2.
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение№ 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Попълва се от участник
Приложение№ 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се за подизпълнител
Приложение№ 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение№ 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Приложение № 10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта,
включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение№ 11 – Списък на услугите
 


КНИГА VІI


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР