> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.03.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


28.05.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

PDF файл - Обособена позиция № 2

PDF файл - Обособена позиция № 6

PDF файл - Обособена позиция № 13

PDF файл - Обособена позиция № 14

PDF файл - Обособена позиция № 16

PDF файл - Обособена позиция № 23

PDF файл - Обособена позиция № 25


14.08.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

ОП 1 -

НЕВЯСТА 5

ОП 3 -

ИЗВОР 3

ОП 4 -

БЛОК ЕЛА

ОП 5 -

НЕВЯСТА 1

ОП 7 -

НЕВЯСТА 18

ОП 8 -

НЦ БЛОК 49

ОП 9 -

БЛОК Б-4

ОП 10 -

НЕВЯСТА 17

ОП 11 -

НЦ БЛОК 51

ОП 12 -

НЦ БЛОК 44

ОП 15 -

НЕВЯСТА 15

ОП 17 -

ПРОГРЕС Е-1,2

ОП 18 -

ИЗВОР 1

ОП 19 -

НЦ БЛОК 6

ОП 20 -

БЛОК ИЗГРЕВ

ОП 21 -

НЕВЯСТА 10

ОП 22 -

БЛОК А-1

ОП 24 -

БЛОК А-6

 

 


СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ДОГОВОРИ ОФЕРТИ
23.02.2017 г.  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
24.11.2016 г.  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
20.10.2016 г.  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
21.09.2016 г.  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ  ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 


11.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЖРЕБИЙ ПО ЧЛ.34, АЛ.3 ОТ ЗОП


20.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.69а, ал.3 от ЗОП - съобщение за отваряне на цени 


19.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

 


ПРОТОКОЛ №1


ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП

 

СТАНОВИЩЕ за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
 

РАЗЯСНЕНИЕ №ДЛ002468 - ОТ 29.03.2016 г.

РАЗЯСНЕНИЕ №ДЛ000932 - ОТ 04.04.2016 т.

РАЗЯСНЕНИЕ №ДЛ000932 - ОТ 11.04.2016 т.


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ИЗХОДНИ ДАННИ - ЕО И ТП

ОП 1 - НЕВЯСТА 5 ОП 2 - НЕВЯСТА 6 ОП 3 - ИЗВОР 3 ОП 4 - БЛОК ЕЛА ОП 5 - НЕВЯСТА 1
ОП 6 - НЕВЯСТА 3 ОП 7 - НЕВЯСТА 18 ОП 8 - НЦ БЛОК 49 ОП 9 - БЛОК Б-4 ОП 10 - НЕВЯСТА 17
ОП 11 - НЦ БЛОК 51 ОП 12 - НЦ БЛОК 44 ОП 13 - НЕВЯСТА 11 ОП 14 - ПРОГРЕС 3 ОП 15 - НЕВЯСТА 15
ОП 16 - БЛОК Б-2 ОП 17 - ПРОГРЕС Е-1,2 ОП 18 - ИЗВОР 1 ОП 19 - НЦ БЛОК 6 ОП 20 - БЛОК ИЗГРЕВ
ОП 21 - НЕВЯСТА 10 ОП 22 - БЛОК А-1 ОП 23 - НЕВЯСТА 2 ОП 24 - БЛОК А-6 ОП 25 - ОСТРИЦА 5

 


КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Приложение №3 a – Ценово предложение
Приложение №3 б – Хонорар сметка за проектиране
Приложение №3 в – План - сметка за авторски надзор
Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Приложение №5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Приложение №6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /
Приложение №6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /
Приложение №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор
Приложение №8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Приложение №9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Приложение №10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд
Приложение №11 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата
Приложение №12 a – Списък на проектантския екип, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката
Приложение №12 б – Списък на строителния екип – ръководен и инженерно-технически състав, включително лица, отговарящи за контрола на качеството, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката

Приложение №13 - Декларация - 51а от ЗОП за ангажираност на експер
 

 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР