> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.03.2016

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТTА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

 

ДОГОВОР №ПНО-ОП-16.04-2 ОТ 05.04.2016 г.  С ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР №ПНО-ОП-16.04-6 ОТ 18.04.2016 г. С ПРИЛОЖЕНИЯ

 


28.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.04-2 от 05.04.2016 г., сключен между община Смолян и „ДИАРХ-21” ЕООД с предмет: „Изработка на технически инвестиционни проекти за изграждане на сгради (жилищни и за обществено обслужване в областта на спорта) на територията на град Смолян”


 20.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.04-2 от 05.04.2016 г., сключен между община Смолян и „ДИАРХ-21” ЕООД с предмет: „Изработка на технически инвестиционни проекти за изграждане на сгради (жилищни и за обществено обслужване в областта на спорта) на територията на град Смолян”


 12.07.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

 


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.04-2 от 05.04.2016 г., сключен между община Смолян и „ДИАРХ-21” ЕООД с предмет: „Изработка на технически инвестиционни проекти за изграждане на сгради (жилищни и за обществено обслужване в областта на спорта) на територията на град Смолян”


07.09.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

 


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.04-2 от 05.04.2016 г., сключен между община Смолян и „ДИАРХ-21” ЕООД с предмет: „Изработка на технически инвестиционни проекти за изграждане на сгради (жилищни и за обществено обслужване в областта на спорта) на територията на град Смолян”

ИНФОРМАЦИЯ


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Публична покана


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Указания и изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методи за оценка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Проект на договор


ОБРАЗЦИ


 

ОБРАЗЕЦ №1 - Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

ОБРАЗЕЦ №2 - Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ №3 - Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ №4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №7 - Списък услуги

ОБРАЗЕЦ №8 - Списък на експертите

ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация за ангажираност на експерт - чл. 51а от ЗОП


РАЗЯСНЕНИЕ


 10.03.2016г.

РАЗЯСНЕНИЯ

СКИЦА ОП №1

СКИЦА ОП №2


 ПРОТОКОЛ - От работата на комисията