> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

16.02.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА, С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗКАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ“


16.07.2016 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


20.06.2016 г.

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.05-3


29.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

РЕШЕНИЕ №10 ОТ 28.03.2016 г


22.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, АЛ.3 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ №1


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.


КНИГА VI:МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.


КНИГА VІI - ОБРАЗЦИ:


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 3 – Ценово предложение.

Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от участника

Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от подизпълнител

Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение № 8 – Списък на търговските обекти (бензиностанции), които са собственост на участника или ги ползва с договор за наем или друг договор.


КНИГА VIII


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


 

ИНФОРМАЦИЯ

по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. №. ПНО-ОП-16.05-3 от 25.05.2016 г., сключен между община Смолян и ЕТ„Анри -64-Андрей Кехайов” за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на горива за моторни превозни средства на Община Смолян чрез покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово плащане

 

Дата на публикуване
Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
05.07.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
20.06.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
25.05.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
14.05.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.05.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
02.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
12.03.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.01.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
13.12.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.11.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.11.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.09.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
22.08.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
11.08.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
13.07.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
26.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
11.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
04.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
27.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
09.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
01.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
04.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
29.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ