> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

03.02.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА, С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН – КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И VІІ СОУ «ОТЕЦ ПАИСИЙ» ГРАД СМОЛЯН“

 


10.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ


22.04.2016г.


ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


12.03.2016г.


Протокол №2

Протокол №3

Решение за определяне на изпълнител


08.03.2016г. 


ПРОТОКОЛ №1

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

 


КНИГА I


РЕШЕНИЕ


КНИГА II


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА ІV


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 


КНИГА V


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


КНИГА VI


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА


КНИГА VІI - ОБРАЗЦИ:


Приложение №1 – Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение №3 – Ценово предложение.

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за участник

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за подизпълнител

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Списък на доставките

Приложение №9 – Декларация - механизация


КНИГА VIII


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Относно: Договор с рег. ПНО-ОП-16.03-5 от 31.03.2016 г., „Райков сервиз” ООД, гр. Димитровград, с предмет: Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян и VІІ СОУ «Отец Паисий» град Смолян.

 

 

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
25.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
10.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
12.03.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
29.01.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
20.12.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
26.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
04.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
27.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
10.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
09.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
07.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
29.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.06.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ