> Начало > Социални дейности > СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Социалната политика на Община Смолян е насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани.

Община Смолян активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.

Приоритети на социалната политика на Община Смолян са:

 • развитието на социалните услуги в общността;
 • подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните семейства;
 • развитие на алтернативни форма за отглеждане на деца в риск;
 • подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги в специализираните институции за деца и възрастни;
 • подобряване професионалните умения на специалистите в социалната сфера, чрез обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики;
 • осигуряване на равен достъп до социалните услуги на хората от отдалечените населени места на територията на общината;
 • създаване на условия за социално включване и провеждане на активен живот на хората с увреждания, възрастни и самотни хора;
 • осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Национални и други програми;
 • осигуряване на общински жилища на нуждаещи се семейства и млади хора.

За разрешаване на социалните проблеми Общински Съвет Смолян е приел следните планове и стратегии:

 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2009 – 2010 г.
 • РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2010 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РAЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН - 2010 ГОДИНА
 • ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2016 ГОДИНА. /в процес на разработване/

За изпълнение на държавната и местна политика за закрила на детето към Община Смолян е сформирана КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО. Председател на Комисията за детето е Кмета на общината. Комисията за детето е консултативен и координиращ орган към Община Смолян в съответствие с чл. 20а от Закона за закрила за детето. Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Решение № 113 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 30.07.2008 г., Протокол № 10 е утвърден състава на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Смолян за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината; съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица;.

С Решение на Общински съвет Смолян клубовете на пенсионера и организациите на хората с увреждания ежегодно се подпомагат с финансови средства от местни приходи за осъществяване на различни дейности. За развитие на дейността си на организациите са предоставени помещения общинска собственост.