> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

06.01.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е РАЗДЕЛЕНО НА 2 /ДВE/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ /ОП/, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – РАЙОН С.СМИЛЯН, С.ЛИПЕЦ, С.СИВИНО, МАХ.СЪРНЕНО - С ОБЩА ДЪЛЖИНА ОПМ - 19.3 КМ, В Т.Ч. ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ -10,100 КМ ОПМ; И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – РАЙОН С.ВЪЛЧАН, С.ЗМИЕВО И С.РАВНИНАТА - С ОБЩА ДЪЛЖИНА ОПМ - 14.3 КМ, В Т.Ч. ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ - 8.2 КМ.ОПМ.


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - ЛИНК


ПОКАНА

1.ПОКАНА - Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление

 

2.ПОКАНА - Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление


ОБРАЗЦИ


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.


Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.


Приложение № 3 – Ценово предложение.


Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.


Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.


Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от участник

Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - попълва се от подизпълнител


Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.


Приложение № 8 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.


Приложение № 9 – Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката.


Приложение № 10 – Проект на договор.


Приложение № 11 – Технически спецификации


13.01.2016 г. - Протокол ОП №1

13.01.2016 г. - Протокол ОП №2

13.01.2016 г. - Доклад 

13.01.2016 г. - Решение 

05.02.2016 г. - ДОГОВОР №ПНО-ОП-16.01-17/28.01.2016 г. ПО ОП.1

05.02.2016 г. - ДОГОВОР №ПНО-ОП-16.01-16/28.01.2016 г. ПО ОП.2

 


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 


 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  14.03.2017 г.
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  29.03.2017 г.
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  28.04.2017 г.
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  25.04.2018 г.
 • ОП 1 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  25.05.2018 г.
 • ОП 2 - АЛВИТО ЕООД
 • ОП 2 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  25.04.2018 г.
 • ОП 2 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  25.05.2018 г.
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  29.02.2016 г.
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  25.04.2016 г.
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  17.02.2017 г.
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  28.02.2018 г.
 • ОП 11 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  02.04.2018 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  31.03.2016 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  28.04.2016 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  29.02.2016 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  17.02.2017 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  14.03.2017 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  28.04.2017 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  15.02.2018 г.
 • ОП 15 - АЛВИТО ЕООД - Публикувано на  10.04.2018 г.

 


Обявления за приключване на договор за обществена поръчка по обособени позиции


06.06.2018 г.

Обособена позиция № 1

Обособена позиция № 2