> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

30.12.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”


06.06.2018 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


12.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


09.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ №1

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69А


 

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Общинска пътна мрежа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Улична пътна мрежа


КНИГА VІ: ОБРАЗЦИ


Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение №3 – Ценово предложение.
Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение №5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за участник
Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за подизпълнител
Приложение №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение №8 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение №9 – Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката.
 


КНИГА VII


 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 


ХИГО 88 ООД - Публикувано на 25.04.2016г.

ХИГО 88 ООД - Публикувано на 27.05.2016г.

ХИГО 88 ООД - Публикувано на 06.06.2016г.


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № No ПНО-ОП-16.03-2 от 08.03.2016г., сключен между община Смолян и „Хиго 88“ ООД, за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016Г, 2016/2017Г И 2017/2018Г, Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали.
 

Дата на публикуване Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
14.05.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
25.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
07.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
11.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
14.03.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ