> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

30.12.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”


12.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


09.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ №1

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69А


 

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Общинска пътна мрежа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Улична пътна мрежа


КНИГА VІ: ОБРАЗЦИ


Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение №3 – Ценово предложение.
Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение №5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за участник
Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за подизпълнител
Приложение №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение №8 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение №9 – Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката.
 


КНИГА VII


 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 


ХИГО 88 ООД - Публикувано на 25.04.2016г.

ХИГО 88 ООД - Публикувано на 27.05.2016г.

ХИГО 88 ООД - Публикувано на 06.06.2016г.


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № No ПНО-ОП-16.03-2 от 08.03.2016г., сключен между община Смолян и „Хиго 88“ ООД, за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016Г, 2016/2017Г И 2017/2018Г, Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали.
 

Дата на публикуване Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
11.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
14.03.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ