> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

14.12.2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ :РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.01-15 от 25.01.2016 г., сключен между община Смолян и „Еко Титан Груп“ АД, с предмет: Допълнителни строителни дейности на обект: „Инженеринг на обект: Реконструкция и модернизиране на регионално депо за ТБО „Теклен дол” в град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци”

03.05.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

19.04.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.04.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

28.02.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

31.01.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

11.01.2019 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

18.12.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

07.11.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

08.08.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

27.07.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

05.07.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

25.05.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

17.04.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

28.02.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

16.02.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

16.01.2018 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

30.11.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

24.08.2014 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

27.02.2017 г. - ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - ЛИНК


 

ПОКАНА

ПОКАНА - Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление


ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ №1 - Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ №2 - Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ №3 - Количествена сметка

ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №5 - Проект на договор


СТАНОВИЩЕ - /16.12.2015 г. - За осъществен предварителен контрол

ПРОТОКОЛ - 07.01.2016 г.

ДОКЛАД - 07.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ - 07.01.2016 г.

ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ - КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА