> Начало > Обществени поръчки > Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез пу

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

22.10.2015

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН".

 


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР / 12.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ25.11.2015 г. - за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП


 

Публична покана

Технически спецификации

Количествена сметка

 

Технически инвестиционен проект:

ТИП - ВОБД | ТИП - ГЕОДЕЗИЯ И ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН | ТИП - КОНСТРУКТИВНА |

ТИП - ПБЗ | ТИП - ПУСО

 

Описание и специфични условия на поръчката

Указания и изисквания

Методика за оценка на офертите

Проект на договор

 


ОБРАЗЦИ


1. Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

2. Техническо предложение

3. Ценово предложение

4. Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

5. Декларация - 56.1.12 от ЗОП

6. Декларация - 56.1.11 от ЗОП

7. Списък на строителството

8. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица


 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12-2 от 09.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Адванс строй” ЕООД с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух” до Гамакабел в гр. Смолян„

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП предоставям следната информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по горепосочения договор за изпълнение:

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

с ДДС

Публикувано на 31.03.2016 г.

21.03.2016

Междинно плащане, извършено на основание чл.20, ал1 от подписания договор за изпълнение

54 967.32

 


 28.04.2016 г.

 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

 


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12-2 от 09.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Адванс строй” ЕООД с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух” до Гамакабел в гр. Смолян


 03.06.2016 г.

 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

 


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12-2 от 09.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Адванс строй” ЕООД с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух” до Гамакабел в гр. Смолян


 24.08.2016 г.

 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

 


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12-2 от 09.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Адванс строй” ЕООД с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух” до Гамакабел в гр. Смолян


 11.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12-2 от 09.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Адванс строй” ЕООД с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. „Хан Аспарух” до Гамакабел в гр. Смолян„