> Начало > Стратегически програми > В община Смолян действат следните програми и стратегии

В община Смолян действат следните програми и стратегии

 
 1. КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020-2023 г.
 2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ДО 2020 Г.
 3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН 2014-2020 Г.
 4. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
 5. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2008 – 2013 г.
 6. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2008 – 2013 г.
 7. ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДЕФИЦИТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
 8. АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
 9. ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 10. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2012 – 2020 ГОДИНА
 11. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
  2015 - 2017 ГОДИНА
 12. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕУСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2009 г.
 13. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011г.
 14. Общинска Програма за закрила на детето за периода 2009 – 2010 г.
 15. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 16. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013Г.
 17. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
 18. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.
 19. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2011 – 2015 г.
 20. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012