> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

11.09.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


 


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

 


КНИГА ІІ:


 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

 


КНИГА III:


 


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.

 


КНИГА ІV:


 


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

 


КНИГА V:


 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Общинска пътна мрежа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Улична пътна мрежа


КНИГА VІ: ОБРАЗЦИ


 

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение №3 – Ценово предложение.
Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение №5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за участник
Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се за подизпълнител
Приложение №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение №8 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение №9 – Декларация за моторните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката.

 


КНИГА VII


 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 


Обявления за приключване на договор за обществена поръчка по обособени позиции


06.06.2018 г.

Обособена позиция № 1

Обособена позиция № 2

Обособена позиция № 3

Обособена позиция № 4

Обособена позиция № 5

Обособена позиция № 6

Обособена позиция № 7

Обособена позиция № 8

Обособена позиция № 9

Обособена позиция № 10

Обособена позиция № 12

Обособена позиция № 13

Обособена позиция № 14

Обособена позиция № 16

Обособена позиция № 18

Обособена позиция № 19

Обособена позиция № 20


ПРОТОКОЛ №1 ОТ 11.11.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП \ 26.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №2 \ 10.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №3 \ 10.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №4 \ 10.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №5 \ 10.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №6 \ 10.12.2015г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ \ 10.12.2015г.


ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


ОП 1 - Мурджев Транс ЕООД

ОП 1 - Мурджев Транс ЕООД \ 14.05.2018 г.

ОП 1 - Мурджев Транс ЕООД \ 25.05.2018 г.

ОП-2 - Инфрастрой Груп ООД

ОП-2 - Инфрастрой Груп ООД \ 14.05.2018 г.

ОП-3 - Инфрастрой Груп ООД

ОП-3 - Инфрастрой Груп ООД \ 14.05.2018 г.

ОП-4 - Клийн-Строй ЕООД

ОП-4 - Клийн-Строй ЕООД \ 14.05.2018 г.

ОП-5 - Булвес 2009 ЕООД

ОП-5 - Булвес 2009 ЕООД \ 25.05.2018 г.

ОП-6 - Криси 2009 ЕООД 

ОП-6 - Криси 2009 ЕООД \ 25.05.2018 г.

ОП-7 - Артстрой ООД

ОП-7 - Артстрой ООД \ 14.05.2018 г.

ОП-7 - Артстрой ООД \ 25.05.2018 г.

ОП-8 - Еко Традекс Груп АД

ОП-8 - Еко Традекс Груп АД \ 14.05.2018 г.

ОП-8 - Еко Традекс Груп АД \ 31.05.2018 г.

ОП-9 - Клинър ООД

ОП-10 - Марс-МВ АД

ОП-10 - Марс-МВ АД \ 14.05.2018 г.

ОП-10 - Марс-МВ АД \ 25.05.2018 г.

ОП-12 - Марс-МВ АД

ОП-12 - Марс-МВ АД \ 14.05.2018 г.

ОП-13 - Ардас ЕООД

ОП-13 - Ардас ЕООД \ 14.05.2018 г.

ОП-14 - Ардас ЕООД

ОП-14 - Ардас ЕООД \ 14.05.2018 г.

ОП-14 - Ардас ЕООД \ 25.05.2018 г.

ОП-16 - Еко Традекс Груп АД

ОП-16 - Еко Традекс Груп АД \ 14.05.2018 г.

ОП-18 - Клинър ООД

ОП-18 - Клинър ООД \ 14.05.2018 г.

ОП-19 - Корпус - 2004 ООД

ОП-19 - Корпус - 2004 ООД \ 14.05.2018 г.

ОП-20 - Вълк ЕООД

ОП-20 - Вълк ЕООД \ 14.05.2018 г.

ОП-20 - Вълк ЕООД \ 25.05.2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП-ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА. С ПРЕДМЕТ : „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016г. 2016/2017г. 2017/2018г.” КАКТО СЛЕДВА:

  

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАННИЕ

 1.  

„КОРПУС-2004” ООД

30.12.2015

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 1.  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ООД

30.12.2015

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„ИНФРАСТРОЙГРУП” ООД

30.12.2015

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„МАРС- МВ” АД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АЛВИТО” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

 

 1.  

„КЛИНЪР” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„КЛИНЪР” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„МАРС- МВ” АД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АРДА ВЕС-ВЕСЕЛИН ГРОЗДАНОВ”

 ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АРДАС” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АРДАС” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„ВЪЛК” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АЛВИТО” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

 

 1.  

„ПЕТРО-Г” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

 

 1.  

„ХИГО-88” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т. 1 от ЗОП

 

 1.  

„АНИСТО” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т. 1 от ЗОП

 

 1.  

„КЛИЙН-СТРОЙ” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1 т.2 от ЗОП

 

 1.  

„КЛИЙН-СТРОЙ” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1 т.2 от ЗОП

 

 1.  

„БРАТЯ БОЗОВИ” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„БРАТЯ БОЗОВИ” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„БУЛВЕСТ-2009” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1 т.2 от ЗОП   

 

 1.  

„БУЛВЕСТ-2009” ЕООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1 т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АРТСТРОЙ” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„АРТСТРОЙ” ООД

04.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„БГ ТИЙМ 15” ЕООД

08.01,2016

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

 

 1.  

„БГ ТИЙМ 15” ЕООД

08.01,2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„КРИСИ 2009” ЕООД

15.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„КРИСИ 2009” ЕООД

15.01.2016

чл.62. ал. 1. т. 1 ог ЗОП

 

 1.  

ЕТ „ИСМЕТ ТИКАЛЧЕВ”

15.01.2016

чл.62. ал. 1 т.2 от ЗОП

 

 1.  

„РУМИ” ЕООД

18.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„РУМИ” ЕООД

18.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„МУРДЖЕВ ТРАНС”ЕООД

29.12.2015

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 1.  

„МУРДЖЕВ ТРАНС”ЕООД

30.12,2015

чл.62. ал. 1. т.2 от ЗОП

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

   

 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 14.02.2017г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 27.02.2017г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 28.04.2017г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 16.02.2018г.
 • ОП 1 - МУРДЖЕВ ТРАНС ЕООД - Публикувано на 05.04.2018г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 10.02.2017г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 2 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 03.04.2018г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД 
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП ООД - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 10.02.2017г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 3 - ИНФРАСТРОЙГРУП - Публикувано на 03.04.2018г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД - Публикувано  на 28.04.2016г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД - Публикувано  на 25.04.2016г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 26.01.2017г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 15.02.2017г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 27.02.2017г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 28.04.2017г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 16.02.2018г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 17.04.2018г.
 • ОП 4 - КЛИЙН-СТРОЙ ЕООД  -Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано  на 28.04.2016г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано  на 27.05.2016г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 31.01.2017г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 17.02.2017г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 10.04.2018г.
 • ОП 5 - БУЛВЕС 2009 ЕООД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано  на 31.03.2016г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано  на 28.04.2016г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 26.01.2017г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 31.01.2017г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 17.02.2017г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 16.02.2018г.
 • ОП 6 - КРИСИ 2009 ЕООД - Публикувано на 10.04.2018г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 29.02.2016г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 25.05.2016г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 26.01.2017г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 17.02.2017г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 28.04.2017г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 10.04.2018г.
 • ОП 7 - АРТСТРОЙ ЕООД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
 • ОП 8-  ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано  на 31.03.2016г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 25.05.2016г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 26.01.2017г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 21.02.2017г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 25.04.2017г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 8 - ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД - Публикувано на 17.04.2018г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 25.04.2016г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 21.02.2017г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 25.04.2017г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 17.04.2018г.
 • ОП 9 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 25.05.2018г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ  ООД
 • ОП 10 - МАРС - МВ  AД - Публикувано  на 31.03.2016г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ  AД - Публикувано  на 28.04.2016г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 16.02.2017г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 16.02.2018г.
 • ОП 10 - МАРС - МВ АД - Публикувано на 02.04.2018г.
 • ОП 12 - МАРС МВ ООД
 • ОП 12 - МАРС МВ AД -  Публикувано  на 31.03.2016г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 16.02.2017г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 16.02.2018г.
 • ОП 12 - МАРС МВ АД - Публикувано на 12.04.2018г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 29.02.2016г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.04.2016г. - 2
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 21.02.2017г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 25.04.2017г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 13 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 02.04.2018г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД -Публикувано на 29.02.2016г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.04.2016г. - 2
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 20.05.2016г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 14.03.2017г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 25.04.2017г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 02.04.2018г.
 • ОП 14 - АРДАС ЕООД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 16 - ЕКОТРАДЕКС АД
 • ОП-16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 25.05.2016г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 26.01.2017г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 21.02.2017г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 25.04.2017г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 16.01.2018г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 17.04.2018г.
 • ОП 16 - ЕКО Тадекс Груп АД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 25.05.2016г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 29.02.2016г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 21.02.2017г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 11.05.2017г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 28.02.2018г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 17.04.2018г.
 • ОП 18 - КЛИНЪР ООД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 19 - КОРПУС 2004 ООД -  Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 19 - КОРПУС 2004 ООД - Публикувано на 25.04.2016г.
 • ОП 19 - КОРПУС 2004 ООД - Публикувано на 16.02.2017г.
 • ОП 19 - КОРПУС 2004 ООД - Публикувано на 12.03.2018г.
 • ОП 19 - КОРПУС 2004 ООД - Публикувано на 25.04.2018г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД  - Публикувано на 31.03.2016г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД  - Публикувано на 28.04.2016г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 09.01.2017г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 10.02.2017г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 27.02.2017г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 04.04.2017г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 28.04.2017г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 16.01.2018 г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 28.02.2018 г.
 • ОП 20 - ВЪЛК ЕООД - Публикувано на 02.04.2018 г.