> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД""

31.08.2015

 

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП - 20.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №1 - 10.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №2 - 18.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №3 - 20.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №4 - 25.11.2015г.

ПРОТОКОЛ №5 - 04.12.2015г.

ПРОТОКОЛ №6 - 07.12.2015г.

РЕШЕНИЕ №2 - 08.12.205г.


Договори и информация за освобождаване на гаранциите за участие по обществена поръчка

ОП №1

ОП №2

ОП №3

ИНФОРМАЦИЯ чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП


 

Т О М    I

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА ІРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

 


КНИГА ІІОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


ТОМ    II

 


КНИГА IОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 


КНИГА ІІТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 


КНИГА IIIКОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП 1

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП 2

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA ПО ОП 3

 


КНИГА IVИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 


КНИГА V


ОБРАЗЦИПриложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 3 – Ценово предложение
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение №6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител
Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор
Приложение № 8 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата
Приложение № 9 – Списък с данни за моторните превозни средства, налични и предвидени за изпълнение на поръчката
Приложение № 10 – Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните
Приложение № 11 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Приложение № 12 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

 


КНИГА VІПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 


КНИГА VІIАКТУАЛEН БЮЛЕТИН НА „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА“ АД

 

Забележка:

 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, както следва:

- решение за откриване на процедурата;

- обявление за обществена поръчка;

- техническо задание;

- количественa сметкa;

- актуален бюлетин на „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА” АД;

- описание и специфични условия на поръчката;

- изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите;

- проект на договор за изпълнение на поръчката;

- образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

 

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.