> Начало > Обществени поръчки > Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

27.08.2015

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

 „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - По обособена позиция №1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - По обособена позиция №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Указания и изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за оценка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Проект на договор


ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ №1 - Посочване на ЕИК по 23 ЗТР, Булстат и др. идентифицираща информация

ОБРАЗЕЦ №2 - Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ №3 - Ценова предложение

ОБРАЗЕЦ №4 - Посочване на подизпълнители

ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №7 - Списък на услугите

ОБРАЗЕЦ №8 - Списък на лицата

ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация - 166.3 от ЗУТ


ПРОТОКОЛ №1 / 16.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ №2 / 16.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ №3 / 16.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 16.09.2015 г.

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА № ПНО-ОП-15.9-7 И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО / 10.11.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР С РЕГ.№ ПНО-ОП-15.09-7 от 17.09.2015 г

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА № ПНО-ОП-15.9-8 И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО / 10.11.2015 г.