> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКР

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

22.07.2015

Процедура за възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

 

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.09-1 от 02.09.2016 г., сключен между община Смолян и ДЗЗД „Смолян Е.К.”, гр.Хасково с предмет: „Ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян”

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2 от ЗОП
26.10.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
05.09.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
27.08.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.08.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
27.07.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
05.07.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
12.03.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
16.01.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.11.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.11.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
11.09.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
11.08.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
13.07.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
03.07.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
10.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
09.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 


РЕШЕНИЕ №7 / 07.03.2016 г. - За прекратяване на обществена поръчка

ПРОТОКОЛ №1 / 13.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ / 23.09.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ / 31.08.2015 г.


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

 


КНИГА І:РЕШЕНИЕ
-
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:ОБЯВЛЕНИЕ
-
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:ОПИСАНИЕ
И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


КНИГА VI:


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 


КНИГА VІI: ОБРАЗЦИ:


 

Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение № 3 – Ценово предложение.
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Попълва се от участник
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Попълва се за подизпълнител
Приложение № 7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Приложение № 10 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
Приложение № 11 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство,
изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата
Приложение № 12 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката
Приложение № 13 - Декларация за техническо оборудване

 


КНИГА VIIIПРОЕКТ НА ДОГОВОР