> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита проц

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

02.07.2015

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила с предмет:

 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”


ИНФОРМАЦИЯ

по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
 
Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.03-3 от 18.03.2016 г., сключен между община Смолян и „Родопи план” ДЗЗД, гр. София   с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Смолян
 

28.03.2016 г.


27.01.2016 г.


05.01.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП


17.12.2015 г. - ПРОТОКОЛ №1 


24.07.2015 г. - РАЗЯСНЕНИЕ №1

Относно: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила


 

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

 


КНИГА І:РЕШЕНИЕ -
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:ОБЯВЛЕНИЕ -
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:ОПИСАНИЕ
И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН.


КНИГА VI:МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.

 


КНИГА VІI: ОБРАЗЦИ:


 

Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Приложение № 3 – Ценово предложение.
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Попълва се от участник
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Попълва се за подизпълнител
Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Приложение № 11 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата
Приложение № 12 - Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.
Приложение № 13 - Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт.

 


КНИГА VIIIПРОЕКТ НА ДОГОВОР