> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

01.07.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В 
ПРОЦЕДУРА
ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - 
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,
С ПРЕДМЕТ:


„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

 


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА VІ: ОБРАЗЦИ:


Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение №3 – Ценово предложение.

Приложение №4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Приложение №5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение №6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Попълва се за участник

Приложение №6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Попълва се за подизпълнител

Приложение №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение №8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Приложение №10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Приложение №11 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата

Приложение №12 - Списък на експертите

 


КНИГА VII


 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 


23.08.2017 г. - Информация за изпълнението на договор


ПРОТОКОЛ №1 / 24.09

ПРОТОКОЛ №2 / 06.10

ПРОТОКОЛ №3 / 06.10

ПРОТОКОЛ №4 / 09.10

ПРОТОКОЛ №5 / 18.11

ПРОТОКОЛ №6 / 18.11

РЕШЕНИЕ №23 / 19.11

06.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ЕЕ 2 - ОП1

ЕЕ 2 - ОП2

ЕЕ 2 - ОП3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Техническо задание


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП-ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ : „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 3А ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН, КАКТО СЛЕДВА:

 

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАННИЕ

1

„КОНТАЧ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1.  т. 2 от ЗОП

 

2

„ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

3

„ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

4

„ПРОТИКО ИЛ”  ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

5

„ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

6

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

7

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

8

„ЕНЕРДЖИЕФЕКТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

 

9

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

 

10

„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

 

11

„ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

 

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 -25 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Контач” ООД, гр.София, с предмет: Обособена позиция 1

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 -26 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „ПРОТИКО ИЛ” ООД, гр.София, с предмет: Обособена позиция № 2

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 -27 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ” ЕООД, гр.Ямбол, с предмет: Обособена позиция № 3

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 - 28 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „Кима Консулт” ЕООД, гр.Пловдив, с предмет: Обособена позиция № 1

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 -29 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД, гр.Смолян, с предмет: Обособена позиция № 2 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.12 -30 от 29.12.2015 г., сключен между община Смолян и „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, гр.Смолян, с предмет: Обособена позиция № 3