> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.06.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В
ПРОЦЕДУРА
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП -
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,
С ПРЕДМЕТ:


„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

 


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.


КНИГА VІ: ОБРАЗЦИ:


 Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 3 – Ценово предложение.

Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Попълва се за участник

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. - Попълва се за подизпълнител

Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Приложение № 10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Приложение № 11 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата

Приложение № 12 - Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция


КНИГА VII


 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

 


23.08.2017 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

24.07.2015 г. РАЗЯСНЕНИЕ №1

31.07.2015 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

31.07.2015 г. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

13.10.2015 - ПРОТОКОЛ №1

26.10.2015 - ПРОТОКОЛ №2

02.11.2015 - ПРОТОКОЛ №3

04.11.2015 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП

10.11.2015 - ПРОТОКОЛ №4

27.11.2015 - ПРОТОКОЛ №5

30.11.2015 - ПРОТОКОЛ №6

01.12.2015 - РЕШЕНИЕ №24


ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ТО 2 - ОП1

ТО 2 - ОП2

ТО 2 - ОП3

ТО 2 - Приложение 1 - Техническо задание


ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП-ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ : „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 3А УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.169, АЛ.1,Т.1-Т5, АЛ.2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН, КАКТО СЛЕДВА:

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАННИЕ

1

„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1.  т. 2 от ЗОП

2

„ЕН ЕМ КОНСУЛТ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

3

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

4

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

5

„ВМЛ – КОНСУЛТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

6

„ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

7

„ГАРАНТ-ИНВЕСТ” АД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

8

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

9

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

10

„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

11

„ПРОТИКО ИЛ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

12

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

13

„ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН” ДЗЗД

07.01.2016

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП