> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯН

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЛИНК/


ПОКАНА

 

ПОКАНА - Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление


ОБРАЗЦИ

 

ОБРАЗЕЦ №1 - Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ №2 - Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ №3 - Количествена сметка

ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №5 - Проект на договор


16.06.2015 г.

СТАНОВИЩЕ - За осъществен предварителен контрол

15.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ


20.11.2015 г.

ДОГОВОР №ПНО-ОП-15.11-2 

ПРИЛОЖЕНИЕ - КСС

 


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.11-2 от 20.11.2015 г., сключен между община Смолян и ДЗЗД „Спорт за Смолян”, гр. Хасково „ с предмет: „Допълнителни строителни дейности на обект: Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн”

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
06.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 07.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 29.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 06.06.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 28.04.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 25.02.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ