> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.05.2015

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001“


ДОГОВОР


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.06-3 от 11.06.2015 г., сключен между Община Смолян и „Джейди – Вижън” ЕООД, с. Згорица, община Враца, с предмет: Доставка на видео стена за външен монтаж, ведно с техническо оборудване към нея, по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян по Оперативна програма „Техническа помощ”

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 30.10.2015 г.

 

14.10.2015 г.

 

Окончателно плащане, извършено на основание чл.7, т.2 от подписания договор за изпълнение

60 000 лв.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2


ПРОТОКОЛ - за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на оферите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9042319 /ЛИНК/ НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЛИНК/


 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Указания и изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №1 / - Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №2 / - Техническо предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №3 / - Ценово предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №4 / - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №5 / - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 / ОБРАЗЕЦ №6 / - Списък на доставките