> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.05.2015

 


ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

 

 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


ИНФОРМАЦИЯ

по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания
 

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.01-14 от 21.01.2016 г., сключен между община Смолян и Консорциум „ПИ ЕС ПИ – ХИТ” ДЗЗД гр.София с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на обект: Външен водопровод за с. Могилица, община Смолян“.

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
 24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 01.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП- ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА , С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ”ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН”

 

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАНИЕ

 

  1.  

„МОНОЛИТСТРОЙ –ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ” ООД

29.12.2015 г.

чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

  1.  

„ОВЕРГАЗИНЖЕНEРИНГ” АД

05. 01. 2016 г.

чл.62. ал. 1.  т. 1 от ЗОП

 

  1.  

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД

08.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП

  1.  

„ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД

08.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

  1.  

ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА 2015”

19.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

  1.  

„МОГИЛИЦА” ДЗЗД

07.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

 

  1.  

„КРАСИН” ООД

27.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

 

  1.  

КОНСОРЦИУМ „ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ ДЗЗД

29.01.2016 г.

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП


ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №5 - Приложение №3

ПРОТОКОЛ №5 - Приложение №2

ПРОТОКОЛ №5 - Приложение №1

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2


27.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП

02.10.2015 

ПРОТОКОЛ №1

19.06.2015

РАЗЯСНЕНИЕ №3 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЧЕРТЕЖ 2/15

01.06.2015

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

 28.05.2015 

РАЗЯСНЕНИЕ № 1


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:


ЧЕЛЕН ЛИСТ И ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

ИНЖЕРНО ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД

ПБЗ

Чертеж 1

Чертеж 2 - jpg формат (16 mb)

Чертеж 2 - tif формат (96 mb)

Чертеж 3
Чертеж 4 Чертеж 5 Чертеж 6
Чертеж 7 Чертеж 8 Чертеж 9
Чертеж 10 Чертеж 12 Чертеж 15

 


КНИГА VI:


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VІI: ОБРАЗЦИ


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 3 – Ценово предложение.

Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Приложение № 11 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Приложение № 12 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.

Приложение №13 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката.


КНИГА VIIIПРОЕКТ НА ДОГОВОР