> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

05.05.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:


„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І:


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА ІІ:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.


КНИГА III:


ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА.


КНИГА ІV:


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.


КНИГА V:


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:


СКИЦА

КОНСТРУКЦИИ

ГЕОДЕЗИЯ

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО

ЕЛЕКТРО

ВОД

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВИК

ПБЗ

ПУСО


КНИГА VI:


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VІI: ОБРАЗЦИ


Приложение № 1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 3 – Ценово предложение.

Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение № 6 - 7.6.2. Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Приложение № 11 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Приложение № 12 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.

Приложение № 13 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката.


КНИГА VIIIПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 


ПРОТОКОЛ №1 от работата на комисията


СЪОБЩЕНИЕ  ЧЛ.69А АЛ.3 ОТ ЗОП


ПРОТОКОЛ №2


ПРОТОКОЛ №3


ПРОТОКОЛ №4


ПРОТОКОЛ №5


РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП


ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор № ПНО-ОП-15.09-3/17.09.2015 г.г., сключен между Община Смолян и „Крис- МТ .” ООД, с предмет: „Извършване на строителни работи на обект: Възстановяване на сигурността на движението по маст на ул. Братан Шукеров на р. Черна, кв.Устово, гр.Смолян”

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

с ДДС

 

__.____.201__г.

_______________ плащане, извършено на основане чл.___, ал.___ от подписания договор за изпълнение

 

______ лева

Публикувано на 16.10.2015 г.

01.10.2015

Авансово плащане

140 207.42

Публикувано на 27.11.2015 г.

10.11.2015

Междинно плащане

270 000.00

17.11.2015

Междинно плащане

117 473.41

26.11.2015

Междинно плащане

30 000.00

Публикувано на 23.12.2015 г.

11.12.2015

Окончателно плащане

143 350.52

Всичко:

 

701 031.35


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПО ТЯХНАТА ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

ДИАГРАМА НА ВОДОЧЕРПЕНЕ ПО ДНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ЦЕНОВО ПРИЛОЖЕНИЕ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР