> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП –

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.04.2015

Производство по възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава VIII „а“ от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9041201 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

01.06.2015 Г.


ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1


Приложения:

Одобрен технически инвестиционен проект:

Част Геодезия

Част Геология

Част Конструктивна

Част ПБЗ

Технически спецификации

Количествено стойностна сметка

Техническа и ценова оферта

 


ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2


Приложения:

Одобрен технически инвестиционен проект

Част Геодезия

Част Геология

Част ВОБД - Скица

Част Конструктивна


Армировка | Кофражи | Надлъжен профил |

Ситуация | Обяснителна записка


Част ПОИС - Скица

Технически спецификации

Количествено стойностна сметка

Техническа и ценова оферта


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.05-13 от 28.05.2015 г., сключен между Община Смолян и „Дюлгер” ООД, гр. Смолян, с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за възстановяване на подпорна стена и укрепително съоръжение на територията на община Смолян по обособена позиция 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Подпорна стена на ул. Гимназиална № 16, гр. Смолян, до жилищна сграда на сем. Николови.

 

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 23.06.2015 г.

04.06.2015 г.

Авансово плащане, извършено на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от подписания договор за изпълнение

33 154.31 лв.

Публикувано на 18.08.2015 г.

03.08.2015 г.

Окончателно плащане, извършено на основание чл. 20, ал. 1, т. 3 от подписания договор за изпълнение

77 279.83 лв.

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.06-1 от 01.06.2015 г., сключен между Община Смолян и „Мурджев-транс” ЕООД, гр. Смолян, с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за възстановяване на подпорна стена и укрепително съоръжение на територията на община Смолян по обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на укрепително съоръжение на пътя Смолян - Мугла при км 21+350
 

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 12.10.2015 г.

24.09.2015 г.

Авансово плащане, извършено на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от подписания  договор за изпълнение

46 364.28 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.06-1 от 01.06.2015 г., сключен между Община Смолян и „Мурджев-транс” ЕООД, гр. Смолян, с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за възстановяване на подпорна стена и укрепително съоръжение на територията на община Смолян по обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на укрепително съоръжение на пътя Смолян - Мугла при км 21+350

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

с ДДС

 

__.____.201__г.

_______________ плащане, извършено на основане чл.___, ал.___ от подписания договор за изпълнение

 

______ лева

Публикувано на  11.01.2016 г.

15.12.2015

Междинно плащане съгласно Чл.20, ал.1, т.2

43 733.97


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 

Относно: Договор с рег. №. ПНО-ОП-15.06-1 от 01.06.2015 г.., сключен между община Смолян и „Мурджев-транс” ЕООД, гр. Смолян за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ОП 2 Извършване на строителни и монтажни работи за възстановяване на подпорна стена и укрепително съоръжение на територията на община Смолян

 


 

ПРОТОКОЛ - от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за строителство по реда на глава viii „а” от зоп – чрез публична покана

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 2 /две/ обособени позиции /ОП/, както следва:


Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Подпорна стена на ул. Гимназиална № 16, гр. Смолян, до жилищна сграда на сем. Николови.

Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на укрепително съоръжение на пътя Смолян - Мугла при км 21+350.


ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1: Технически спецификации. Количествени сметки. Инвестиционни проекти:

Приложение 1.1. ОП – 1 - Технически спецификации. Количествена сметка.


Инвестиционен проект.

Част Геодезия

Част Геология

Част Конструктивна

Част ПБЗ


 

Приложение 1.2. ОП – 2 - Технически спецификации. Количествена сметка.

Инвестиционен проект.

Част Геодезия

Част Геология

Част ВОБД - Скица

Част Конструктивна


Армировка | Кофражи | Надлъжен профил |

Ситуация Обяснителна записка


 

Част ПОИС - Скица


Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.

Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата.

Приложение 4: Методика за оценка на офертите.

Приложение 5: Проект на договор.


ОБРАЗЦИ


Образец №1: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на производството.

Образец № 2: Техническо предложение.

Образец № 3: Ценово предложение.

Образец № 4: Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Образец № 5: Декларация за приемане на условията на проекта на договор.

Образец №6: Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Образец №7: Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Образец №8: Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция.

Образец № 9: Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обособената позиция.