> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.04.2015

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“. 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9040623 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 


21.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ ОТ 21.04.2015 г., относно отваряне, разглеждане, допускане, оценяване и класиране на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка. 


29.04.2015 г. 

ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-9 от 28.04.2015 г., сключен между Община Смолян и ЕТ „Вариант – Петко Каръшев”, гр. Смолян, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян по обособена позиция № 1: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти по поречието на р. Черна”

 

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 17.07.2015 г.

03.07.2015 г.

Окончателно плащане, извършено на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от подписания договор за изпълнение

19 900.00 лв.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-10 от 28.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Проинвест” ЕООД, гр. София „ с предмет:Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Смолян по обособена позиция №2: Изготвяне на технически и инвестиционни проекти за обекти в град Смолян и с.Кутела

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

с ДДС

 

__.____.201__г.

_______________ плащане, извършено на основане чл.___, ал.___ от подписания договор за изпълнение

 

______ лева

Публикувано на 05.01.2016 г.

10.12.2015

Плащане, извършено на основание чл. 4, ал.2 от подписания договор за изпълнение

3 960.00

29.12.2015

Плащане, извършено на основание чл. 4, ал.2 от подписания договор за изпълнение

17 472.00

Всичко:

 

21 432.00

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1.1. - Техническа задание по обособена позиция №1

Приложение № 1.2. - Техническа задание по обособена позиция №2

Приложение № 1.3. - Техническа задание по обособена позиция №3

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Указания и изисквания

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

 

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Образец № 6 - Проект на договор

Образец № 7 - Списък на услугите

Образец № 8 - Списък на лицата