> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V О Т ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

02.04.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V О Т ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

"ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

 


23.11.2015 г.

ДОГОВОРИ (вкл.приложения) с изпълнители на 6 обособени позиции

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП-ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА. С ПРЕДМЕТ : „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 3А УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ 1, Т.1-Т5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ТА МНОЖОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН” КАКТО СЛЕДВА:

 

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАННИЕ

1

„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1.  т. 1 от ЗОП

2

„ПРОТИКО ИЛ” ООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

3

„ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

4

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1. т.1 от ЗОП

5

„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

6

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ” ООД

28.09.2015

чл.62. ал. 1. т.1  от ЗОП

7

„АНИДИ” ООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1.  т. 2 от ЗОП

8

„АР СИ ДИЗАЙН” ООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

9

„ЕН ЕМ КОНСУЛТ” ООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

10

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

11

„СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

12

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП

13

ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ ЕООД

22.10.2015

чл.62. ал. 1. т.2  от ЗОП


17.02.2016 г. - Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за следните договори:

  1. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.10-4 от 06.10.2015 г.ОП 1, сключен между община Смолян и „АНИДИ” ЕООД, гр.Пловдив, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  2. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.10-5 от 07.10.2015 г.ОП 2, сключен между община Смолян и ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“, гр.Смолян, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  3. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.9 -11 от 30.09.2015 г. ОП 3, сключен между община Смолян и „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД , гр.Смолян, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  4. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.10 -7 от 23.10.2015 г. ОП 4, сключен между община Смолян и „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  5. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.09 -12 от 30.09.2015 г. ОП 5, сключен между община Смолян и „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  6. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.10 -6 от 07.10.2015 г. ОП 6, сключен между община Смолян и „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Варна, с предмет: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
     


07.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ №21 - за избор на изпълнител


27.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ №18 - за избор на изпълнител


 

26.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ №6 - за класиране на офертите, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП


12.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ №5 - за разглеждане на обосновките на предложената цена за изпълнение, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура


06.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ №4 - за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура


03.08.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.69а, ал.3 от ЗОП


03.08.2015г.

ПРОТОКОЛ №3 - за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП


31.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ №2 - за разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ №2


20.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ №1 - За отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ №1


03.04.2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

КНИГА I

РЕШЕНИЕ

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ

КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

КНИГА IV

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КНИГА VI

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

Приложение  № 2 - Техническо предложение

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение  № 9 - Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение  № 10 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение  № 11 - Списък на услугите

Приложение  № 12 - Списък на експертите

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР