> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

21.03.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 

КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

КНИГА VI

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. информация

Приложение  № 2 - Техническо предложение

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение  № 9 - Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение  № 10 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение  № 11 - Списък на услугите

Приложение  № 12 - Списък на експертите

 

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП


03.04.2015 г. - Разяснение с номер ДЛ002379


25.06.2015 г. - Протокол №1


03.07.2015 г. - Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП


24.07.2015 г.

Информация - освободени гаранции


23.11.2015 г. - Договори (вкл. приложения) с изпълнение на 6 обосожени позиции


17.02.2015 г. - Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за следните договори:

  1. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-5 от 28.08.2015 г.ОП 1, сключен между община Смолян и „Тюф норд България” ЕООД, гр. Пловдив, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  2. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-6 от 28.08.2015 г.ОП 2, сключен между община Смолян и „СИМЕКС” ЕООД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  3. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-7 от 28.08.2015 г.ОП 3, сключен между община Смолян и „ДАРИС” ООД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  4. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-8 от 28.08.2015 г.ОП 4, сключен между община Смолян и „Проконтрол ” ООД, гр.Ловеч, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  5. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-9 от 28.08.2015 г.ОП 5, сключен между община Смолян и „МЕГА БИЛД ” ЕООД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
  6. Договор с рег. № ПНО-ОП-15.08-10 от 28.08.2015 г.ОП 6, сключен между община Смолян и „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД, гр.София, с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян