> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договарян

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

РЕШЕНИЕ №3 ОТ 20.03.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО №ПНО-ОП-15-03-2

БОРСОВ ДОГОВОР №190401,04,2015 - ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ЧЛЕНОВЕ НА „БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА“ АД

 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Борсов договор с рег. № 190401 от 01.04.2015 г., сключен между община Смолян и ЕТ ” Анри-64 Андрей Кехайов“ , за изпълнение на обществена поръчка, възложена по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с предмет: периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения на територията на Община Смолян.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП предоставям следната информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по горепосочения договор за изпълнение:

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

 

Публикувано на 11.05.2015

 

 

29.04.2015г.

 плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

 

11 002.84 лева

04.05.2015

плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

11 002.84 лева

 

Публикувано на 04.01.2016

 

09.12.2015

плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

31 247.84 лева

23.12.2015

плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

38 350.22 лева

 

Публикувано на 14.03.2016

 

25.02.2016

плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

3 367.86 лева

26.02.2016

плащане, извършено на основание чл.3, ал.3 от подписания договор за изпълнение

42 841.88 лева

Всичко

 

137 813.48 лева

 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Борсов договор с рег. № 190401 от 01.04.2015 г., сключен между община Смолян и ЕТ ” Анри-64 Андрей Кехайов“ , за изпълнение на обществена поръчка, възложена по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура с предмет: периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения на територията на Община Смолян.

Информация - публикувана на 31.05.2018г.

Информация - публикувана на 21.03.2018г.

Информация - публикувана на 06.03.2018г.

Информация - публикувана на 11.04.2016г.

Информация - публикувана на 16.03.2017г.

Информация - публикувана на 22.05.2017г.

Информация - публикувана на 23.06.2017г.

Информация - публикувана на 26.07.2017г.

Информация - публикувана на 03.01.2018г.