> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договарян

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

24.04.2018 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор  за обществена поръчка


РЕШЕНИЕ №2 ОТ 20.03.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО №ПНО-ОП-15-03-1


БОРСОВ ДОГОВОР №13 – ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Борсов договор № 13 от 01.04.2015 г., сключен между Община Смолян и „Арена И.Т.” ЕООД, с предмет: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на социалните домове и Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория с Планетариум” на територията на община Смолян

Дата на публикуване
Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
05.04.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
28.02.2018 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
08.11.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
22.08.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
14.03.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
01.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
04.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ