> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

18.03.2015

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9039915 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

ДОГОВОР № ПНО-ОП-15.04-7  

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-7 от 24.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Райт клийнинг” ООД, гр. София, с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център – Смолян

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 19.06.2015 г.

02.06.2015 г.

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72 лв.

Публикувано на 31.07.2015 г.

03.07.2015 г.

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72 лв.

31.07.2015 г.

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72 лв.

Публикувано на 05.10.2015 г.

12.09.2015 г.

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72 лв.

Публикувано на 04.11.2015 г.

12.10.2015 г.

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72 лв.

 

Публикувано на  20.11.2015 г.

06.11.2015

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72

 

 

 

Публикувано на  23.12.2015 г.

04.12.2015

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

457.08

08.12.2015

 

4 571.64

Публикувано на  14.01.2016 г.

05.01.2016

Плащане, извършено на основание чл. 8 от подписания договор за изпълнение

5 028.72

Всичко:

 

15 086.16


 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-7 от 24.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Райт клийнинг” ООД, гр. София, с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център – Смолян

 


 28.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-7 от 24.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Райт клийнинг” ООД, гр. София, с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център – Смолян


  19.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-7 от 24.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Райт клийнинг” ООД, гр. София, с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център – Смолян


 31.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-7 от 24.04.2015 г., сключен между община Смолян и „Райт клийнинг” ООД, гр. София, с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център – Смолян


ПРОТОКОЛ №1 - От отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана.

ПРОТОКОЛ №2 - От оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана

ПРОТОКОЛ №3 - От оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 3 - Методика за оценка на офертите

 

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Образец № 6 - Декларация, техническо оборудване

Образец № 7 - Проект на договор