> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №1 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №1 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

04.03.2015

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 1 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9039406 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

31.03.2015 г.

 

ПРОТОКОЛ от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за доставка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДОГОВОР

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 3 - Методика за оценка на офертите

 

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Образец № 5 - Списък на доставките

Образец № 6 - Проекто  договор

 


 

ИНФОРМАЦИЯ

по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
за извършени плащания
 

 

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.04-1 от 02.04.2015 г.., сключен между община Смолян и „Контракс - Смолян” ЕООД, с предмет: Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на община Смолян.

 

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2, т.14 от ЗОП
22.05.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
24.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
01.11.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.10.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 07.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 24.08.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 10.08.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 29.07.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 21.06.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 03.06.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 20.05.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 09.05.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 28.04.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 31.03.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 11.03.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 07.03.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 24.02.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 08.02.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 14.01.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 07.12.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 26.10.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 20.10.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 05.10.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 02.09.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.08.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 01.07.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 01.06.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
 04.05.2015 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ