> Начало > Обществени поръчки > ЗАПОВЕД №786 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №786 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2014

Ha основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 б от Закона за обществените поръчки и във връзка с необходимостта от актуализиране на вътрешна нормативна уредба, в това число вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, и постигане на съответствие със Закона за обществените поръчки /обн. ДВ., бр. 28 от 6 Април 2004г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 13 Май 2014г./ и правилника за неговото прилагане:

ЗАПОВЕД №786