> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 

КНИГА V

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

 

КНИГА IV

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Технически спецификации - ОП1

Технически спецификации - ОП2

 

 ВЪПРЕШНА ВОДОПРОВНА МРЕЖА с. МОГИЛИЦА, общ. СМОЛЯН

 

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА

 

Трасировъчен план

 

Ситуация

 

Надлъжен профил на клон 2

 

Надлъжен профил на клон 3

 

Надлъжен профил на клон 4

 

Надлъжен профил на клон 5

 

Надлъжен профил на клон 6

 

Надлъжен профил на клон 7

 

Надлъжен профил на клон 8

 

Надлъжен профил на клон 9

 

Надлъжен профил на клон 10

 

Надлъжен профил на клон 11

 

Надлъжен профил на клон 12

 

Надлъжен профил на клон 13

 

Надлъжен профил на клон 14

 

Надлъжен профил на клон 15

 

Надлъжен профил на клон 16

 

Надлъжен профил на клон 17

 

Надлъжен профил на клон 18

 

Надлъжен профил на клон 19

 

Надлъжен профил на клон 20-1

 

Надлъжен профил на клон 20-2

 

Надлъжен профил на клон 21

 

Надлъжен профил на клон 22

 

Надлъжен профил на клон 23

 

Монтажен план

 

ПХ 70-80 - Детайл калник

 

Детайл на ТСК

 

Детайл на арматурни шахти

 

Детайл на преминаване на водопровод под река

 

Детайл на преминаване на водопровод под мост

 

Напречни разрези

 

Детайли бетонови опорни блокове

 

УЛИЦА П.Р.СЛАВЕЙКОВ

ПРОЕКТ - ОБЕКТ ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ

ПБЗ


ЧАСТ ВИК

 

Битова канализация клон 1 и 2

 

Битова канализация клон 3

 

Битова канализация клон 4

 

Дъждовна канализация клон 1 и 2

 

Дъждовна канализация клон 3

 

Дъждовна канализация клон 4

 

Дъждовна канализация клон 5

 

Ситуация и надлъжен профил водопровод

 

Детайл на СВО

 

Кюнети на дъното на ревизионните шахти

 

Монтажен план водопровод

 

Преливник

 

Ревизионна шахта стоманобетонова

 

Заустяване на двойни улични оттоци

 

Заустяване на улични оттоци

 

Опорни блокове при хоризонтални чупки на ПЕВП тръби

 

Ревизионна шахта

 

 

 

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

КНИГА VII

КОЛИЧЕСВЕНИ СМЕТКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Количествени сметки по обособени позиции 1

Количествени сметки по обособени позиции 2

  

КНИГА VIII

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Приложение  № 5 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Приложение  № 6.1 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6.2 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение  № 8 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение  № 9 - Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Приложение  № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

Приложение  № 11 - Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата

Приложение  № 12 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция

Приложение  № 13 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обособената позиция

 

КНИГА IX

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

 


РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА


РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА - 1 / ПО ВХОДЯЩ №ДЛ007505 ОТ 02.02.2015 г. 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА - 2 / ПО ВХОДЯЩ №ДЛ007505 ОТ 06.02.2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА - 3  / ПО ВХОДЯЩ №ДЛ007505 ОТ 13.02.2015 г. 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА - 4  / ПО ВХОДЯЩ №ДЛ007505 ОТ 17.02.2015 г. 

СЪОБЩЕНИЕ / ПО ВХОДЯЩ №ДЛ007505 ОТ 23.02.2015 г.

 


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ


ПРОТОКОЛ №1 - за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура

ПРОТОКОЛ №2 - за разглеждане и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документи и информация в Плик №1, включително и допълнително представените, от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство

ПРОТОКОЛ №3 - за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство

ПРОТОКОЛ №4 - за разглеждане на обосновките на оферирани гаранционни срокове на изпълнената водоснабдителна мрежа, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителното

ПРОТОКОЛ №5 - за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство

ПРОТОКОЛ №6 - за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство

РЕШЕНИЕ №17 - за избор на изпълнител

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69а, ал.3 от ЗОП (Съобщение за отваряне на ценови оферти)


ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 (дата на извършено плащане 07.12.2015 г. и 29.12.2015 г.)


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.09-1 от 09.09.2015 г, сключен между община Смолян и „Дюлгер” ООД, гр. Смолян, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица

Дата

на изпълнение на договора от изпълнителя

Дата за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Публикувано на 15.02.2016 г.

 15.12.2015 г.

15.02.2016 г.

Чл. 27, ал. 1 от Договора

 


ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 (дата на извършено плащане 15.12.2015 г. и 29.12.2015 г.)


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.09-2 от 09.09.2015 г, сключен между община Смолян и „Красин” ООД, гр. Смолян, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация по ул. П. Р. Славейков от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян

Дата

на изпълнение на договора от изпълнителя

Дата за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Публикувано на 15.02.2016 г.

 18.12.2015 г.

15.02.2016 г.

Чл. 27, ал. 1 от Договора

 


  

Тaзи документaция е създадена в рамките на проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП


ОТНОСНО: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 /две/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация по ул. П. Р. Славейков от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „ЕТС „Гърция – България“ 2007 – 2013“, открита с решение № 1 от 16.01.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при АОП под уникален идентификационен номер 00092-2015-0001

УЧАСТНИК

ДАТА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСНОВАНИЕ

1.       

„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

2.       

„ИСА 2000“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

3.       

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

4.       

„Красин“ ООД

10.09.2015

Чл. 62, ал. 1 т.2 от ЗОП

5.       

„Хидростроителство“ ООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

6.       

ДЗЗД „Примастрой БС“

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

7.       

„Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане“ ДЗЗД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

8.       

„Запрянови -03“ ООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

9.       

„Герт Груп“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

10.   

Обединение „Могилица“

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

11.   

„Пътинженеринг“ ЕООД

10.09.2015

Чл. 62, ал. 1 т.2 от ЗОП

12.   

„ПСТ Груп“ ЕАД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

13.   

„Заечки“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

14.   

„Галчев Инженеринг“ ЕООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

15.   

„Водопроводна мрежа с. Могилица“ ДЗЗД /Елми ООД/

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

16.   

Обединение „Аква Могилица“

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

17.   

„Джи пи груп“ ООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

18.   

„Каримпекс-1“ ООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

19.   

„ПСГ“ АД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

20.   

„Инфра Могилица“ ДЗЗД / „Статус –Н“ ООД/

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

21.   

„Брилянт Слънчев бряг“ ООД

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

22.   

„Дюлгер“ ООД

10.09.2015

Чл. 62, ал. 1 т.2 от ЗОП

23.   

ДЗЗД „Могилица 2015“

/“Мико-Д“ ООД/

24.08.2015

Чл. 62, ал. 1 т.1 от ЗОП

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР


За Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица -

За Обособена позиция № 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация по ул. П. Р. Славейков от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян