> Начало > Саниране 2016 г. > ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА САНИРАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ

ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА САНИРАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

09.01.2015

ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА БЛОКОВЕТЕ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА САНИРАНЕ, Е НЕОБХОДИМО НАЙ-НАПРЕД ДА ОСИГУРЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

 

 

 

  1. Копия на документи, удостоверяващи собствеността на всеки един от самостоятелните обособени обекти, намиращи се в сградата. Документите (актове за собственост или договор за покупко – продажба) трябва да са заверени със собственоръчно написан текст „Вярно с оригинала” и подпис.
  2. Документ (удостоверение), съдържащ данни за: година на построяване, вид на строителната система, брой входове, брой обособени самостоятелни обекти, обща разгъната застроена площ на сградата.
  3. Удостоверение от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър) – Смолян, съдържащо данни за брой самостоятелни обособени обекти и идентификатори по КК (кадастрална карта). Всички нерегистрирани до момента самостоятелни обособени обекти следва да бъдат регистрирани в СГКК – Смолян, след което се издава Удостоверението.
  4. Актуална Книга на собствениците с коректно попълнени данни.