> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

30.12.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

 


21.08.2015 г.

ДОГОВОР ЗА БДФ №М 13-22-153 - ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

 


 

21.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП-ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА.

 


25.06.2015 г.

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВРА:

Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3
Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.06-4 от 24.06.2015 г, сключен между община Смолян и „РИВ Консулт 2013” ЕООД, гр. София, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян”

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 12.08.2015 г.

22.07.2015 г.

 

Авансово плащане, извършено на основание чл.7, ал.1, т. 1 от подписания договор за изпълнение

46 560 лв.

Публикувано на 18.09.2015 г.

 

31.08.2015 г.

Окончателно плащане, извършено на основание чл.7, ал.1, т. 2 от подписания договор за изпълнение

69 840 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-15.06-4 от 24.06.2015 г, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян”

Дата

на изпълнение на договора от изпълнителя

Дата за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Публикувано на 24.08.2015 г.

24.08.2015 г.

24.09.2015 г.

Чл. 25, ал. 4 от Договора

 

03.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ №8 / 03.06.2015 г.  - На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, във връзка с мое Решение № 29 от 30.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013 и във връзка с протокол № 1 от 31.03.2015 г., протокол № 2 от 16.04.2015 г., протокол № 3 от 23.04.2015 г., протокол № 4 от 23.04.2015 г., протокол № 5 от 14.05.2015 г., протокол № 6 от 28.05.2015 г. и протокол № 7 от 02.06.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 159/28.01.2015 г. и приключила работа на 02.06.2015 г.

Протокол № 5 - за разглеждането на обосновките, подадени от участниците ЕТ „Персонал Консулт-Ганчо Попов”, „Теза” ЕООД, „Евро-Алианс” ООД и „Нов български университет” в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013

Протокол № 6 - за разглеждане и оценка на офертите, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013

Протокол № 7 - за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, представени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013


28.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а. ал. 3 от ЗОП


22.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ №4 - за разглеждането на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, която обществена поръчка е открита с Решение № 29 от 30.12.2014 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2014-0013

ПРОТОКОЛ №3 - за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП


15.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ №2 - за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и информацията в Плик № 1 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП


31.03.2015 г. 

ПРОТОКОЛ №1 - за отварянето, разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КНИГА III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

КНИГА IV
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

КНИГА V

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническо предложение

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение  № 9 - Списък на услугите

Приложение  № 10 - Списък на eкспертите

Приложение  № 11 - Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение  № 12 - Декларация - 6.2 от ЗМИП

КНИГА VI

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА