> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.12.2014

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

 

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД"

 

04.02.2015г.ПРОТОКОЛ №1 за отварянето, разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка.

04.02.2015г.ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка.

04.02.2015г. /  ПИСМО ЦЕНИ

17.02.2015 г.ПРОТОКОЛ №3 за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите

17.02.2015 г./РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител

01.04.2015 г./ ДОГОВОР ПО ОП1

                ДОГОВОР ПО ОП2

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

КНИГА V


ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническа оферта

Приложение  № 3 - Ценова оферта

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 -  Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6.1 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6.2 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Списък на доставките

Приложение  № 9 - Списък на МПС

Приложение  № 10 - Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните

Приложение  № 11 - Декларация по чл.3, т.8

 

КНИГА VI

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

 

КНИГА VII

АКТУАЛЕН БЮЛЕТИН НА "ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА" АД