> Начало > Обяви и съобщения > Относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори

Относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети дух 1”, „Свети дух 2”, „Свети дух 3”, „Баирево блато 1”, „Баирево блато 2”, „Билево блато” и „Орлов камък” за питейно-битово водосна

12.01.2012
Във връзка с постъпило в Община Смолян писмо Изх.№ СОЗ-48/10/ 27.12.2011г., от Басейнова дирекция за управление на водите – ИБР гр.Пловдив, относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети дух 1”, „Свети дух 2”, „Свети дух 3”, „Баирево блато 1”, „Баирево блато 2”, „Билево блато” и „Орлов камък” за питейно-битово водоснабдяване на гр. Смолян, на основание чл.39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./, Ви уведомяваме, че на информационното табло и интернет страницата на Община Смолян е поставено съобщение за времето от 09.01.2012 до 09.02.2012г., като по време на обявяването, заинтересованите и засегнати лица могат да се запознаят с проекта на СОЗ, намиращ се в сградата на Община Смолян ет.4, стая 441 и да представят писмени становища и възражения.   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН