> Начало

Зам.-кметът инж.Мариана Цекова поздрави хората с увреждания по повод Международния им ден – 3 декември

03.12.2016

Ръководството на община Смолян направи подарък, уребда с музикални дискове, които инж.Цекова връчи на Захаринка Славчева

Международен ден на доброволеца - 05 Декември

02.12.2016

Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнение и обилни снеговалежи

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

02.12.2016

От кмета Николай Мелемов по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

В Областния информационен център –Смолян бяха представени предизвикателствата пред страната ни по повод българското председателство на Съвета на ЕС

01.12.2016

В Областния информационен център – Смолян се проведе информационна среща, посветена на предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Екипът на Центъра представи ...

Стартира кампанията на земеделското министерство и ЮЦДП „Купи жива елхичка, помогни на дете”

01.12.2016

Откриващото кампанията събитие, което ще се проведе на 5 декември т.г. , се организира със съдействието на община Смолян

Ученици събраха благотворително играчки за подаръци на болни деца за празниците

01.12.2016

По идея на Общинския ученически съвет към община Смолян, акцията се провежда във всички училища

Ансамбъл „Родопа” представя богатството на родния ни фолклор пред ученици от смолянски училища

30.11.2016

Фолклорен ансамбъл „Родопа” посети днес СУ „Кирил и Методий” и представи музикално-танцова част от „Предой”. Главният художествен ръководител Адриан Петров запозна учениците и преподавателите с историята на ...

Завършиха надпреварите по футбол и лека атлетика от общинския кръг на Ученическите игри 2016 /2017 г.

30.11.2016

Класиране

Светлините на Коледната елха ще грейнат на Никулден в Смолян

28.11.2016

Един от най-добрите български илюзионисти Боби Шоу ще забавлява малчуганите с фокуси, малките палавници ще получат и лакомства

Над 200 жители от община Смолян се включиха в националната кампания „Право на зрение, 25% от тях са с катаракта

24.11.2016

Със съдействието на община Смолян и Очно отделение бяха организирани информационните беседи и безплатен скрининг

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.12.2016

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.45 (1) и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №286/20.10.2016г. на ...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

01.12.2016

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Кафе сладкарница с обща площ 246,72 кв. м, ведно с помещение за услуги на населението с използваема площ 439,31 кв. м, разположени в административната сграда на Община Смолян ...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ДИРЕКТОР" НА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"

01.12.2016

На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №161 ОТ 24.11.2016г.

28.11.2016

На основание чл.149 ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 161 от 24.11.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

28.11.2016

На основаниe чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№ДЛ009245/23.11.2016 ...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

24.11.2016

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Управител на Областен информационен център

ЗАПОВЕД №РД-0868

23.11.2016

Временна организация на движение при извършване на строително- ремонтни дейности по обект „Главна пътна комуникация“ гр.Смолян и постъпило заявление с вх. № ДЛ 007997/12.10.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

22.11.2016

На основаниe чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.11.2016

На основание чл. 97, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички ...

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

22.11.2016

Община Смолян обявява резултати по обявена процедура за набиране на персонал за Общностен център – Смолян по Проект BG05М9OP001-2.004 - 0044 - „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който се реализира в периода от ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.11.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.