> Начало

Днес Смолян се сбогува с Христина Лютова

12.08.2020

Днес Смолян се прощава с любимата си родопска певица Христина Лютова. Във фоайето на Родопския драматичен театър - Смолян се състоя поклонението пред урната с тленните останки на емблематичната изпълнителка, която е и почетен гражданин на Смолян. ...

Съобщение

10.08.2020

Тези родители, които не са успели да закупят купони за Детската кухня към община Смолян за този месец , могат да го направят на 12 август, сряда, от 12 ч. до 13,00 часа на пункт ул. „Дичо Петров“ №48 /Витошка/. Тази дата важи и за ...

ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА: КРЪГЛА МАСА СЪБРА ИЗВЕСТНИ СПОРТИСТИ И МЛАДЕЖИ В СМОЛЯН

07.08.2020

Културно-художествена кръгла маса, на която бе представена картината на художника Огнян Кузманов „Израстване от Агресия до Личност“, се проведе в Смолян. Проявата е част от кампанията, съпътстваща реализацията на проекта на асоциация ...

Срокът за предоставяне на услугата ,,Топъл обяд ,, е удължен до 31 август

04.08.2020

  До 31 август т.г. e удължен срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по проект „Осигуряване на топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация в Община Смолян - 2020г.” Той е по целева програма ...

Община Смолян реализира по ПУДООС проект „Смолянският водопад – кътче чиста природа сред града“

03.08.2020

С обособената паркова среда, природната забележителност се превръща в атрактивна туристическа дестинация

Съобщение

03.08.2020

Тези родители, които не са успели да закупят купони за Детската кухня към община Смолян за този месец , могат да го направят на 5 август, сряда, от 12 ч. до 13,30 часа на пункт ул. „Дичо Петров“ /Витошка/. Тази дата важи и за ...

На 12 август във фоайето на РДТ ще си вземем последно сбогом с Христина Лютова

03.08.2020

Всеки може да се поклони пред урната с тленните останки на емблематичната родопска певица

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

31.07.2020

Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” oбявявa дoпълнитeлeн пpиeм нa cтyдeнти зa yчeбнaтa 2020/2021 гoдинa по определени cпeциaлнocти. Базата на Факултета в град Смолян е една възможност на младите хора от региона да ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

31.07.2020

Поздравявам най-сърдечно мюсюлманите с големия празник Курбан Байрам!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31.07.2020

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.08.2020

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №237 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 год., протокол №10 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН

12.08.2020

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-0841 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.08.2020

Ограничаване на движението на пешеходци по тротоара в зоната на обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. “Димитър Благоев“, до Римски мост, по левия бряг на река Черна, гр. Смолян община Смолян

Публични търгове с тайно наддаване

11.08.2020

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0833 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.08.2020

Ограничаване на движението на пешеходци на тротоара в зоната на обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. “Петър Берон“ пред блок „Строител“ 1

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 428

10.08.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VII-466 за ПИ с идентификатор 67653.914.137 в кв.68 по ...

постъпило Уведомление за инвестиционно предложение

07.08.2020

За „Животновъден обект за оглеждане до 250 бр. телета“, в ПИ №46, УПИ I в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

06.08.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

03.08.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

ЗАПОВЕД №РД-0807 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.07.2020

За ограничаване движението по ул. „Евридика“ от о.т. 3116 до о.т. 3117 по прилежащия тротоар и два метра от източното улично платно.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.07.2020

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127,ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ Озеленяване с присъединяване на част към УПИ X-925.18 инд.жил.стр. в кв.3 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.07.2020

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2019 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.07.2020

На основание чл. 4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг приета с решение №593 от 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян, ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.