> Начало

ПРОГРАМА

29.07.2014

Национални тържества, посветени на 111 години от Илинденско-Преображенското въстание - с. Славейно

Програма

29.07.2014

Среде лято и Среща събор – с. Мугла

ПРОГРАМА

29.07.2014

ХII –то Гайдарско надсвирване и Илинденски събор - с.Гела

ПРОГРАМА

29.07.2014

Традиционен събор ИЛИНДЕН – с.Чокманово

Храмов празник, за осма година, отбеляза катедралата „Висарион Смоленски”

29.07.2014

Ктиторът Тодор Баткова обяви, че от есента започва изографисването на църквата

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27.07.2014

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

С герб на селото и песните на Надежда Хвойнева, Левочево отпразнува събора „Илинден- среща на родовете”

20.07.2014

Известното с бунтовното си минало смолянско село Левочево и тази година отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”. В рамките на празника се проведе и V –ят национален конкурс „С песните на Надежда ...

След „ Лудогорец”, Смолян избраха за подготвителни лагери „Верея”, „Димитровград” и юношите на „орлите”

19.07.2014

Мнението на всички гостуващи отбори е, че общината е добър домакин и предоставените от нея условия са на много високо ниво

ПОКАНА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

18.07.2014

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП И ПРЯКОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ЗАПОВЕД №1345

22.07.2014

Във връзка с провеждане на Празника на с.Арда

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2014

Предвид, хидрометеорологичната обстановка в страната уведомяваме всички граждани, че от Министерството на околната среда и водите Дирекция „Управление на водите” е получена информация за количеството валежи до края на деня Четвъртък-17.07.2014г. и ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

16.07.2014

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с решения №713, 714, 715, 716, 717 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.06.2014 г., протокол №38

ОБЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

16.07.2014

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 за изработване проект за изменение на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП И ПРЗ

11.07.2014

изработен и представен проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ ІV-складова база пропан бутан в кв.9 по действуващия ЗРП на гр.Смолян

ЗАПОВЕД №1250

10.07.2014

При извършване дейности в земеделски земи да се завиши вниманието по спазване изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбата на чл.12 от Наредба № Із-1053 / 19.04.2011 г. , касаещи пълната забрана за палене ...

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО

10.07.2014

издаване на разрешително за ползване на воден обект- р.Широколъшка

ЗАПОВЕД №1273

10.07.2014

Във връзка с констатирано огнище на заболяването Син език по преживни животни в с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПУП И ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ІІ – 1.188

10.07.2014

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №13/23.04.2014 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен подробен устройствен план - план за регулация ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП И ПРЗ

10.07.2014

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за поземлени имоти

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

С ПРЕДМЕТ:“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

28.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

25.03.2014

С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Смолян“, по две обособени позиции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

13.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОФИС ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 10 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

10.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

Oбществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2013 Г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2013

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2014 година.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.