> Начало

ЗА 48 –И ПЪТ СТАРТИРАТ МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА, КОИТО ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.04.2017

Програма

СМОЛЯН КАТО ДОБЪР ПРИМЕР Е ВКЛЮЧЕН В ЕВРОПЕЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТА

26.04.2017

Дейностите по превенция и адаптация към промените в климата, които Община Смолян предприе с изпълнението на проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” по Оперативна ...

Почетен плакет за кмета на Смолян от Детска градина „Зорница”

26.04.2017

Директорката на ДГ „Зорница” в Смолян Радостина Кирилова връчи Почетен плакет на кмета Николай Мелемов за принос в развитието и обновяването на детското заведение, както и за подкрепата на всички дейности свързани с обучението и ...

Мелемов се включи в инициативата „Подарих книга на училището”, която организира ОУ „Иван Вазов”

26.04.2017

Кметът Николай Мелемов се включи в инициативата „Подарих книга на училището”, която организира ОУ „Иван Вазов” в Смолян по повод патронния празник на учебното заведение „Вазови дни”. Секретарят Момчил Николов дари ...

Кметът Мелемов ще подкрепи участието на културиста Младен Илиев на Балканското първенство в Черна гора

26.04.2017

Кметът Николай Мелемов ще подкрепи участието на културиста Младен Илиев на Балканското първенство, което ще се проведе в Черна гора. 32-годишният смолянчанин спечели златен медал от 19-то издание на „Турнир Пловдив" в надпреварите в ...

В община Смолян се проведе дискусия относно правата и задълженията на учениците

25.04.2017

Най-обстоен бе дебатът относно необходимостта от въвеждане на задължителни ученически униформи

ОБЩИНА СМОЛЯН ИЗПЪЛНИ ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА

25.04.2017

На 25.04.2017 г. в Общинска администрация - Смолян се проведе финална пресконференция по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на Община Смолян", ...

В Община Смолян се проведе обществено обсъждане на проектонаредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища

25.04.2017

Общината започва изграждането на 5-етажен блок за социално слаби

За единадесети път в Смолян се проведоха регионални игри от кампанията на Спешъл Олимпикс

24.04.2017

Секретарят на община Смолян Мимчил Николов откри събитието и награди участниците в спортния празник

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

24.04.2017

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

26.04.2017

От „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток на участък от река Черешовска (Киселчовска), в землището на с. Могилица и с. Буката, общ. Смолян, обл. Смолян съответно с кодове по ЕКАТТЕ 48814 и 06923, с дължина ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000287

26.04.2017

Одобрен подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за изменение на дворищната регулация на УПИ ІІІ-2427 гаражи и офиси с присъединяване на ПИ с идентификатор 67653.917.147 и образуване на нов УПИ ІІІ-2427 гаражи и офиси ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

26.04.2017

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична общинска собственост за поставяне на електронно съобщителни съоръжения - антенно фидерни системи (АФС) в сградата на Ретранслаторната станция и ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.04.2017

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-023/03.04.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП.......

ЗАПОВЕД №РД-0363 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.04.2017

Въвеждане на временна организация на движението

СЪОБЩЕНИЕ

18.04.2017

На 18.04.2017 г., в Община Смолян се проведе първият етап от обявения на 02.03.2017г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0153/01.03.2017 г., конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

ОБЯВА

13.04.2017

Уведомяваме Ви, че „КАЛВЪРТ“ ЕООД гр.Рудозем, бул.”България“ № 9, ЕИК 203783127, представлявано от Еди Веселинов Русев има инвестиционно намерение за „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.04.2017

Второ издание на Националната кампания „Великден за всеки” тази година се организира под патронажа на Омбудсмана на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2017

На основаниe чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№ДЛ003503/10.04.2017 ...

ОБЯВА

11.04.2017

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –/Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. им. и доп./

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ, ГР. СМОЛЯН /ЗАД ОБЩИНАТА/“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

05.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.03.2017

С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строителни и монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Първи май № 59, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

16.02.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.