> Начало

Националният треньор към Федерацията по тенис Тодор Енев ще изнесе открит урок в Смолян

25.09.2017

Спортното събитие е по инициатива на кмета Николай Мелемов

101 Алпийски батальон става полк от 1 декември тази година

25.09.2017

Министерство на отбраната обяви конкурс за 73 войнишки длъжности

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2017

От кмета на община Смолян Николай Мелемов по повод 22 септември –Ден на независимостта на България

ДГ „Синчец” : „Кметът Мелемов доказа за пореден път, че децата на Смолян са най-важни ”

19.09.2017

Малчуганите, ръководството и родители от Детска градина „Синчец” благодариха на кмета Николай Мелемов за поредната финансова подкрепа, с която стана възможно участието им на престижния Десети международен фестивал „Орфей“ в ...

В музея е експонирана гостуваща изложба „Български средновековни костюми /Реплики на костюми, оръжия и аксесоари от VІ до XIV век/”

18.09.2017

Събитието е посветено и на 22 септември – Ден на независимостта на България

Днес се сбогуваме с доц.Христо Гиневски

16.09.2017

Днес се сбогуваме с доц.Христо Гиневски. В Смолян е обявен Ден на траур в негова памет. Той отдаде целия си живот за развитие на образованието и културата в община Смолян и за съхранение на българския дух в Средните Родопи. Приятели, общественици, ...

Цветя и поклон пред паметта на Николай Хайтов

15.09.2017

Днес се навършват 98 години от рождението на големия български писател и родолюбец , възпял Родопа планина

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

15.09.2017

От кмета Николай Мелемов до почетния гражданин на Смолян Младен Койнаров по повод рождения му ден

Кметът Николай Мелемов откри новата учебна година в Търън

15.09.2017

Градоначалникът преряза лентата на новата многофункционална спортна площадка селото

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14.09.2017

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000228

18.09.2017

До ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РАДКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА и ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ.

ОБЯВЛЕНИЯ

18.09.2017

ПО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.09.2017

На основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване с преотреждане в УПИ за жилищно строителство в кв.29 по плана на гр.Смолян кв.Горно Смолян .

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

18.09.2017

За длъжностите: Медиатор - 2 щ. бр.; Рехабилитатор - 1 щ. бр.; Психолог - 1 щ. бр.; Юрист - 1 щ. бр.. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст

ЗАПОВЕД №РД-0745 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.09.2017

Във връзка с отдаване на последна почит на доц. д-р Христо Гиневски

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

14.09.2017

Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“– възстановяване на подпорна стена на ул. „Атанас Шапарданов“ в кв.Устово на гр.Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

14.09.2017

От „БОБ – ТОНИ“ ООД: „Жилищни сгради за временно обитаване в УПИ VIII – 6.254.,6.239 с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян с идентификатор – 69345.6.400 по к.к. на с. Стойките, к.я. Малини“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

11.09.2017

Имот с номер 003849 в землището на с. Турян, м. „Фероско“, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

11.09.2017

Имот с номер 000489 в землището на с. Сивино, м. „Корията“, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002162

11.09.2017

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХVI-951 и улична регулация в кв. 41 по плана на с. Момчиловци

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

18.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро – видео наблюдение" на следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

15.09.2017

С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

08.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

16.08.2017

С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.07.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП"

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

04.07.2017

С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.