> Начало

Смолянчани се поклониха пред величието на Левски

18.02.2017

Смолян се поклони пред Левски, най-свидния син на България, увиснал на бесилото, за да възкръсне и се превърне в мерило за правда и свобода. Тази вечер с митинг, военни почести и тържествена заря бяха отбелязани 144 години от гибелта на Дякона. По ...

Председателят на СБУ Янка Такева е изпратила благодарствено писмо до директора на финансовата дирекция в общината Димитър Настанлиев

16.02.2017

Председателят на СБУ Янка Такева е изпратила благодарствено писмо до директора на финансовата дирекция в община Смолян Димитър Настанлиев по повод участието му в организирания от СБУ в Банкя семинар на тема: Съставяне и приемане на бюджета на ...

Успешно приключиха консултациите в община Смолян за определяне състава на Секционните избирателни комисии

15.02.2017

Днес по покана на кмета Николай Мелемов в Общината се проведоха консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Смолян, по повод провеждането на изборите за народни представители на 26 март т.г. ...

Община Смолян ремонтира физкултурния салон на ОУ „Юрий Гагарин”, където 150 деца провеждат извънкласните си дейности

13.02.2017

От 34 години в учебното заведение не е била подменяна дограмата

Дядо Николай покани кмета Мелемов на празника по повод десет години от интронизацията му за Пловдивски митрополит

09.02.2017

Пловдивският митрополит Николай е поканил кмета  Николай Мелемов на празника по повод десет години от интронизацията на Негово Високо Преосвещенство като архипастир на Пловдивската епархийска църква. „За православните християни от нашата ...

Завършиха надпреварите от Общинския етап на ученическите игри за учебната 2016/2017 г.

08.02.2017

Крайните класирания

Мелемов санкционира с 31 000 лева фирма „Титан” заради несправяне със снегопочистването

07.02.2017

Санкции за близо 31 хиляди лева налага община Смолян на снегопочистващата фирма „Титан” за периода от две седмици през януари т.г., когато бяха обилните снеговалежи. Това обяви днес кметът Николай Мелемов. Причината е в несправянето с ...

Кметът Мелемов подари гайда на поредния млад талант от Смолян, Максим Кисьов

07.02.2017

Кметът Мелемов подари гайда на поредния млад талант от Смолян, Максим Кисьов Кметът Николай Мелемов подари гайда на младия талант Максим Кисьов от Смолян. 11-годишното момче наду гайдата и демонстрира музикантските си умения на инструмента като ...

Кметът Мелемов след наложена му санкция от АДФИ : „Единственият потърпевш съм аз. Парите не са изгубени, а са вложени в Общината за ремонт на улици”

06.02.2017

Два акта в размер на общо 1300 лв. е платил лично кметът на Смолян Николай Мелемов след наложена му санкция от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ , защото е използвал не по предназначение средства, отпуснати целево от държавния ...

Радиоводещата Евелина Павлова ще обучава бъдещи журналисти от две смолянски училища, получи подкрепа и от кмета Мелемов

01.02.2017

Евелина Павлова, която от години е познато телевизионно лице и радио глас получи подкрепа от кмета Николай Мелемов за реализиране на пилотен проект в две смолянски училища. Известната журналистка има идея да създаде и подпомогне развитието на мрежа ...

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ

17.02.2017

Община Смолян и Пампорово АД подписаха двустранно споразумение за безплатно използване на Пътническа Въжена Линия №3 (едноседалков лифт от „Малина“ до „Студенец“) от всички ученици от град Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0102 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.02.2017

Ограничение за ползването на питейна вода на територията на село Солища, община Смолян, област Смолян, считано от 16.02.2017 г. до отпадане на необходимостта

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

10.02.2017

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-008 - 012 /07.02.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

10.02.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 361 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.01.2017 год., протокол №21

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.02.2017

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦАРЕВА, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ХХVІІІ-Озеленяване с преотреждане в УПИ за обществено обслужване с жилищна част в ...

КЛАСИРАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

07.02.2017

На кандидатите за подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №336

06.02.2017

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв. 8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките с образуване на нови УПИ : ХI– 171 за ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №335

06.02.2017

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с №№2.278, 2.298, 2.951 и 3.557 в земл. на с. Левочево.

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №332

06.02.2017

Подробен устройствен план -парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”, с трасе преминаващо през : УПИ II – Озеленяване в кв.37, УПИ ХIVв кв.27, УПИ I – ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №331

06.02.2017

Подробен устройствен план –парцеларен план и Устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с.Бостина, Община ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

16.02.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.11.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.