> Начало

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

16.09.2020

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15.09.2020

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ТРАДИЦИОННИЯТ ТУРНИР ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ В ПАМЕТ НА ВЕЛИЧКО ЧОЛАКОВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 СЕПТЕМВРИ В СМОЛЯН

11.09.2020

Традиционният турнир по вдигане на тежести в памет на Величко Чолаков ще се проведе в събота, 12 септември, т.г. в Спортната зала в Смолян, която носи името на шампиона. Събитието е под егидата на кмета Николай Мелемов и СКВТ "Родопа" ...

На среща се обсъдиха възможностите за сътрудничество между БАН и община Смолян

11.09.2020

Зам.-кметът Марин Захариев проведе среща с председателя на БАН академик Юлиан Ревалски. На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Академията и Общината. Захариев отбеляза ползотворната дейност, която има администрацията с Роженската ...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

08.09.2020

Районна служба "ПБЗН" - Пампорово започва информационна кампания за превенция на горските пожари.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

06.09.2020

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 135 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

Съобщение

03.09.2020

"Рожен експрес" АД- Смолян уведомява, че закупените ученически карти за месец март т.г. ще бъдат компенсирани за времето след обявяването на КОВИД-19 през месец септември.  

Община Смолян организира безплатни прожекции на открито на най-новите български филми "Революция Х", "Завръщане" и "Доза щастие"

03.09.2020

На 7 и 8 септември от 20.00 часа и на 9 септември от 21.00 ч. на площад „България“ /Амфитеатър/ – Смолян ще се състоят прожекциите на едни от най-новите български филми: „Революция Х“ / 07.09.2020 г./, ...

МОЯТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2050-ТА ГОДИНА

03.09.2020

Как си представяш нашия град Смолян след 30 години?

По проект на Община Смолян ще бъдат закупени технически средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в ЦНСТ в град Смолян и ДДЛРГ в с. Широка лъка, финансиран от Фонд „Социална закрила“

31.08.2020

Община Смолян защити проект за подпомагане на образователния процес на учениците, настанени в двата центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в кв. Каптажа и кв. Устово и в Дома за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Катя Ванчева“ – с. ...

ПРОТОК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА С НАЕМИ ЦЕНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ

18.09.2020

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ПО ДОПУСТИМ СЛОЙ И ОПРЕДЕЛЕНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА НА НАЕМАНЕТО ИМ

СЪОБЩЕНИЕ

18.09.2020

В ПЕРИОДА ОТ 21.09.2020г ДО 29.09.2020г,РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ КУПОНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2537

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 219

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-042/13.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и дворищна ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-043/13.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП- план за регулация за изменение на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-040/26.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната ...

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

17.09.2020

Община Смолян обявява процедура за избор на партньор/и за сътрудничество и участие в проект по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ...

ЗАПОВЕД №РД-0916 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.09.2020

За отменяне предходна Заповед № РД-1276/02.12.2019г., с която е обявено провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин ...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

10.09.2020

Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020/2021 г.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

04.09.2020

Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Гела, с. Кремене, с. Мугла и с. Стойките

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2020

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, „ВЕРОНО“ ЕООД-гр.Смолян Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ на част от УПИ II-Озеленяване, за обособявяне на нов УПИ – за сграда със ...

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение

28.08.2020

На Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

20.08.2020

В Община Смолян бе заявен интерес и необходимост от страна на неправителствени организации в сферата на спорта и туризма, както и от юридически лица, развиващи бизнес на територията на к.к. Пампоров ограничаване на движението по автомобилния път, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.07.2020

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127,ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ Озеленяване с присъединяване на част към УПИ X-925.18 инд.жил.стр. в кв.3 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.07.2020

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2019 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.07.2020

На основание чл. 4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг приета с решение №593 от 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян, ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.