> Начало

Лятното кино в Смолян продължава и през септември

28.08.2015

Ще бъдат излъчени хитови турски филми, предоставени с любезното съдействие на турското посолство в София

Министър Петкова и кметът Мелемов подписаха днес договора по Норвежката програма за енергийна ефективност на три училищни сгради

28.08.2015

Министърът на енергетиката Теменужа Петкова и кметът Николай Мелемов подписаха днес в Смолян договор по одобрен проект на общината по Норвежката програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Той ще се прилага в три сгради . Това са Второ ...

СЪОБЩЕНИЕ

28.08.2015

Във връзка с извършване на пълна профилактика на плувен басейн.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.08.2015

Във връзка изпълнението на дейностите предвидени в договор №DIR-51011119-С009 / 19.07.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №DIR-51011119-9-21 / 01.10.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” одобрено за финансиране по ...

Община Смолян има одобрен проект по норвежка програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия на три училищни сгради

25.08.2015

Община Смолян има одобрен проект по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансиран по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство. По него ще се прилагат мерки за енергийна ефективност и възобновяема ...

Премиерът Борисов и кметът Мелемов откриха обновените спортни обекти Смолян

22.08.2015

Министър-председателят се ангажира да осигури финансиране за довършване на закрития плувен басейн в Смолян

27 деца, пострадали от военните събития в Украйна, гостуват на Смолян

21.08.2015

Радвам се, че това което си обещахме през месец юни т.г. се реализира, каза посланик Балтажи на кмета Мелемов

НА 10 ДНЕВЕН ЛАГЕР В СМОЛЯН ПРИСТИГАТ 30 ДЕЦА СЪС 7 ПРИДРУЖИТЕЛИ ОТ УКРАЙНА

20.08.2015

По повод обща хуманитарна инициатива между Община Смолян и Комитетът „Децата на Чернобил“ към Общо украинската обществена организация на инвалидите „Съюз Чернобил на Украйна.

Кметът Николай Мелемов за незаконния бар „ТИМ“ в Райково: Уважавам всеки бизнес, в който се съблюдава закона

18.08.2015

Отхвърлям упреците, че работя срещу малкия бизнес, спазвайки закона. Това заяви кметът на Смолян Николай Мелемов по повод разгорещилата се дискусия в социалната мрежа относно премахването на заведението „ТИМ“ в кв. Райково, построено ...

Жители от кв. Устово в писмо до кмета Мелемов:„Вие показахте, че обещанията могат да се превърнат в дела”

16.08.2015

Живеещите на улица „Васил Райдовски” и ж.к. „Прогресите” №4,5,6 и 7 в кв.Устово благодарят на кмета Николай Мелемов затова, че бързо е реагирал на техните искания. Хората са настоявали да бъде поставено огледало на ...

ЗАПОВЕД №1798 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.08.2015

ОТНОСНО: Въвеждане на движение с ограничена пропускливост на ул. "арх. Петър Петров" от кръстовището на същата с ул.”Дичо Петров” до кръстовището с ул.”Бузлуджа” ( от о.т. №8134 до о.т. №7835) за периода от 31.08.2015г. до завършване на ремонтните ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

26.08.2015

За изменение на уличната и дворищната регулация на УПИ ХVІІ –за автоуслуги .Промяната обхваща изменение на уличната регулация от о.т. 336 до о.т. 338, УПИ VІ озеленяване, УПИ І-Озеленяване, УПИ ІІ-Озеленяване и УПИ Озеленяване

ОБЯВЛЕНИЕ

26.08.2015

За сключване на договори за извършване на следните дейности и услуги: маркиране на стояща дървесина на корен; изготвяне на план-извлечение на подотдел; изработване на технологичен план за добив на дървесина; издаване на позволително за сеч и ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

25.08.2015

Заповед №35/10.08.2015год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ ХХІХ-1067 в кв.74 по плана на с. Момчиловци, община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

19.08.2015

За изменение на дворищната регулация на УПИ І-55,151 – за жилищни и курортни функции – хотел с образуване на два нови УПИ І-8.55, 8.151 – жилищни и курортни функции и УПИ ІІ-8.55, 8.151 –жилищни и курортни функции с ограничителни линии на ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 - ЗАПОВЕД №32, 33, 34 И РЕШЕНИЕ №1070

11.08.2015

Относно: Одобряване за изработване на /ПУП-ПРЗ/

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН /ПУП-ПРЗ/

11.08.2015

До собствениците на ПИ с идентификатор 11572.933.149 - с.Влахово До собствениците на ПИ с идентификатор 11572.933.146 - с.Влахово До собствениците на ПИ с идентификатор 11572.933.148 - с.Влахово До собствениците на ПИ с идентификатор 11572.933.156 - ...

ОБЯВА И ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.37В, ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

11.08.2015

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37 В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА - ОРЕШЕЦ, ЛЕВОЧЕВО, ГЕЛА, ШИРОКА ЛЪКА, МУГЛА, ЧОКМАНОВО, ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО И ГР.СМОЛЯН

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.925.476

06.08.2015

За отдаване под наем на терен с идентификатор 67653.925.476 за разполагане на временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения по време на провеждането на традиционния Устовски панаир /1 – 4 октомври 2015г.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

06.08.2015

Във връзка със създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собственици или ползватели.

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

27.08.2015

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

22.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

02.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

01.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.06.2015

С П Р Е Д М Е Т: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.05.2015

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

05.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПОКАНА ЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.08.2015

На проект на Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015

Възможности за изменение на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Смолян в сферата на образователната инфраструктура.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА" С АКРОНИМ DRAINAGE

16.07.2015

Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

Във връзка с докладна записка на директора на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян, с вх.№ДЛ004410/23.06.2015г., с необходимостта от предприемане на мерки за подобряване състоянието на общежитието и облекчаване на достъпа за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.06.2015

Във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.