> Начало

Храмов празник „Успение на Пресвета Богородица“ в село Широка лъка

10.08.2017

Празнична програма

Една от надеждите на планинското ни колоездене завоюва златото в престижно международно състезание

09.08.2017

През изминалия уикенд в Зеерфаус – Фис Ладис, Австрия се проведе един от най-големите международно форуми за деца и младежи по планинско колоездене, считано от мнозина за Световното първенство за деца в дисциплината. В състезанието участваха ...

Почина известният художник и Почетен гражданин на Смолян проф. Михаил Карапаунов

09.08.2017

На 8 август т.г. си отиде от този свят на 89 годишна възраст известният художник, проф. Михаил Карапаунов. През 2005 г. той бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Смолян”. Проф. Карапаунов е роден през 1928 г. в село ...

Съобщение

08.08.2017

По повод натовареността на Плувния басейн в Смолян във връзка с провеждането на тренировки от СКП „Смолян” и КВТ „Черно море”- Варна, от 8 до 16 август т.г. /включително/ от 15.00 до 17.00 часа , басейна няма да работи за ...

Комитското село Славейно отбеляза 114 години от безсмъртната епопея на преображенци

06.08.2017

Всяка година в началото на август комитското село Славейно, което е център на борбите в родопския край, събира родолюбци, за да засвидетелстват своята почит към героите преображенци.Националните тържества, посветени на 114 годишнината от Илинденско ...

За 15-ти път магичното родопско село Гела събра около 20 хиляди души за Гайдарското надсвирване

05.08.2017

Мащабното събитие беше открито днес от зам.-кмета на община Смолян Венера Аръчкова

Доброволци от Смолян участваха в кампанията „Лято без риск”, която се проведе във Варна

04.08.2017

Доброволци от Превантивно-информационния център по наркотични вещества на община Смолян взеха участие в Националната доброволческа среща във Варна. На форума „Лято без риск“ бяха доброволките Изабела Сангалова и Габриела Маринова, с ...

Кметът Мелемов поздрави младежите от доброволческите отряди на Смолян и Зул

03.08.2017

Кметът Николай Мелемов поздрави младежите от доброволческите отряди на Смолян и побратимения ни германски град Зул, които са на 10 дневен лагер в нашия град. Това е третият по ред лагер, в който младежи от Смолян и Зул, в духа на доброволчеството, ...

Николай Мелемов е победител в конкурса „Кмет на месеца” за юли

02.08.2017

46,15 на сто от читателите на КМЕТА.bg. гласуваха за своя фаворит според това доколко общината запазва духа на националния ни герой Васил Левски по повод 180-годишнината от рождението му

Военните ще провеждат планирани стрелби, хората да не навлизат в забранените зони

01.08.2017

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 3, 16, 17, 22 и 24 август т.г. от 8.00 до 13.30 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби. На 29, 30 и 31 август планираните стрелби ще се ...

ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

16.08.2017

На основание чл.27, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

16.08.2017

На основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл.27,чл.69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56 от Закона за устройство на територията и Решение ...

ЗАПОВЕД №РД-0686 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.08.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение при извършване на строително- ремонти работи на ул.“Околовръстна“ ВХОД – ИЗХОД бул.“България“ - АРЗ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-039 ДО №УТР-042

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 548, 549, 563 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

14.08.2017

За длъжностите: Началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“

ПРОТОКОЛ

10.08.2017

Днес, 29.03.2017 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед № РД-0138/27.02.2017 г. на Кмета на Община Смолян в състав:

СЪОБЩЕНИЕ

10.08.2017

На основаниe чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с ...

СЪОБЩЕНИЕ

08.08.2017

Заповеди относно комисии за землища на основание чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устойствения правилник на ОД"З".

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221

01.08.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

16.08.2017

С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН”.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.07.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП"

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

04.07.2017

С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

09.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.