> Начало

Делегация от община Смолян участва в празника на побратимения ни турски град Ялова

24.07.2017

Делегация от община Смолян начело със зам.-кметовете Венера Аръчкова, инж.Мариана Цекова, общинските съветници Костадин Василев , Стоян Иванов и директорът на дирекция АИО Емил Дурсев посетиха побратимения ни турски град Ялова. Поканата беше ...

Кметът Мелемов откри празника на Левочево, пожела на съборяните да съхраняват славата на селото и родопския дух

23.07.2017

Известното с бунтовното си минало смолянско село Левочево и тази година отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”. „Този ден е празник, защото домовете ви са пълни с приятели и роднини. Пожелавам ви здраве, много ...

И тази година Левочево ще отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”

20.07.2017

И тази година село Левочево ще отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете” от 21 до 23 юли . Родените през 1967 г. ще честват 50 годишен юбилей. Тържествата започват на 21 юли /петък/ от 20.00 часа с народно веселие. На 22 ...

Детска градина „Славейче” с нова визия

19.07.2017

През месец май т.г , когато Детска градина „Славейче” в смолянския квартал Райково чества 70 години от създаването на детското заведение, кметът Николай Мелемов обяви, че започва ремонт на сградата по енергийна ефективност. Предвидени ...

Смолянчани се поклониха пред паметта на Апостола на свободата

18.07.2017

Смолянчани отбелязаха тържествено 180-годишнината от рождението на Васил Левски. В ППМГ „Васил Левски” в кв. Райково бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата. Много смолянчани дойдоха да се поклонят пред ...

Двадесет младежи от побратимения Кишпещ пристигнаха на младежки обмен в Смолян

18.07.2017

Двадесет младежи, участници в младежки обмен между побратимените Смолян и Кишпещ пристигнаха в Смолян. На срещата в Общината бяха представени участниците и програмата. В рамките на девет дни гостите от Унгария ще вземат участие в редица ...

Смолянчани отбелязват тържествено 180-годишнината от рождението на Левски

14.07.2017

Смолянчани отбелязват тържествено 180-годишнината от рождението на Васил Левски. В кв.Устово бяха поднесени цветя пред Паметника на борците за свобода и паметната плоча на Илия Белковски –съратник на Левски. В читалище „Кирил ...

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни

13.07.2017

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Баните, Рудозем, Смолян и Чепеларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за ...

Вандалските прояви срещу пейки, детски и фитнес площадки продължават в Смолян

13.07.2017

На места не е останала и следа от ремонтните дейности , които извърши преди седмица Общината

Вицешампионите на Италия по спортни танци на подготовка в PaulaGeorge Dance Studio в Смолян

12.07.2017

Вицешампионите на Италия Вито Копола и Она Оинас бяха на тридневна подготовка в залата на шампионката на България по спортни танци Павлина Георгиева. Талантливата двойка избра да посети нашия град и да тренира в танцовото студио на смолянската ни ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533

20.07.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от УПИ VІІІ-Озеленяване за ПИ с ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №495/30.05.2017г. на ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал. 1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №494/30.05.2017г. ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал. (7) от Закона за общинската собственост, чл.27 ал.(1) и ал.(2) , чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоq Решение № 532/29.06.2017 г. на Общински съвет – ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.26 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2017

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите ( обн. ДВ, бр. 67/1999г., изм. ДВ, бр. 65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Сивинска, с цел – ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 515 - 517 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-034 ДО №УТР-038

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

13.07.2017

За заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ОБЯВА

13.07.2017

На основание чл. 14 ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 87 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 499/30.05.2017 г. на Общински съвет Смолян

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.07.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП"

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

04.07.2017

С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

09.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.