> Начало

Днес почина ставрофорен свещеноиконом Михаил Михайлов

26.08.2016

Кметът Мелемов изказва съболезнования на семейството, родствениците и близките по повод кончината на дългогодишния архиерейски наместник на Смолянска Духовна околия

Проведе се второ обществено обсъждане на проекто-плана за оздравяване на община Смолян

26.08.2016

Планът за финансово оздравяване е от 32 страници, доразработен е с анализи, таблици, числа, диаграми и с по-обемиста текстова част

От 18 август се изплащат възнагражденията на участниците в „Мисия Смолян-2016”-трета смяна

18.08.2016

Община Смолян уведомява, че от 18 август /четвъртък / в стая 424 в администрацията, започва изплащането на възнагражденията на участниците от трета смяна в младежката инициатива „Мисия Смолян-2016”. Средствата ще се изплащат срещу ...

Проведе се обществено обсъждане на проект на Наредбата за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини

17.08.2016

В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян. Тя е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното ...

Община Смолян започва реализирането на проект

17.08.2016

„По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Община Смолян стартира реализирането на проект

17.08.2016

„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Кметът Мелемов настоява за по-мащабна дискусия на плана за финансово оздравяване на община Смолян

16.08.2016

Целта ми е да стане ясно на повече хора, че от дълги години община Смолян не е била в по-добро финансово положение, отколкото е в момента”, коментира на днешната сесия градоначалникът

Проектът „Гайда за всяко дете в Смолян” с годишна награда „ПроКултура

15.08.2016

Проектът „Гайда за всяко дете в Смолян” получи годишна награда „ПроКултура”. Официалната церемония по връчването на отличията се състоя на сцената на „Международен джаз фестивал Банско“ след първия концерт за ...

Напливът от отбори, които да провеждат подготвителните си лагери в Смолян не спира

14.08.2016

Перфектните условия, които предоставя Общината привлече и детската школа към ПФК „ Локомотив” Пловдив

Второ, национално планинско любителско бягане ще се проведе тази събота на Смолянските езера

12.08.2016

Въпреки прогнозата за дъждовно време на 13 август /събота/ от 10:30 часа, община Смолян и Сдружение с нестопанска цел „Пловдив бяга” организират Второ национално планинско любителско бягане „Смолянски езера 2016“. Трасето е ...

инвестиционно предложение за риборазвъдна дейност

26.08.2016

На основание чл. 6, ал.(9) от Наредбата по ОВОС се осигурява обществен достъп до информацията по Приложение№2 и Приложенията към него на инвестиционно предложение за риборазвъдна дейност.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

26.08.2016

На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Еленска с цел „ Промишлено водоснабдяване“– водоснабдяване на бетонов възел.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

26.08.2016

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ005775

24.08.2016

ДО ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ФИЛЕВ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

24.08.2016

Отдаване под наем на части от училищна сграда СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смолян , находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.345, съгласно скица на поземлен имот с № 15-305528-24.06.2016 г. по кадастрална карта и кадастрални ...

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ001042

23.08.2016

ДО ВАСИЛ СТАЙКОВ БАБАЧЕВ, МАРИЯ АНАСТАСОВА СТОЕВА И КРАСИМИРА КОСТОВА СТОЯНОВА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА /ПУП-ПРЗ/

16.08.2016

Разрешава и одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, землището на с.Соколовци

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ НА /ПУП-ПРЗ/

16.08.2016

Одобрено задание за изработване на проект за ПУП- План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 000017 в местност „Поленки” землището на с.Горово

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

15.08.2016

Отдаване под наем на терен с идентификатор 67653.925.476 за разполагане на временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения по време на провеждането на традиционния Устовски панаир /6 – 9 октомври 2016 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.08.2016

Относно: Проведеното на 29.07.2016г. в с. Река обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Къщи за отдих и туризъм”, намиращ се в поземлени имоти № 001855 и 001856 с обща площ по ПУП ПРЗ - 19515 м.кв. в местността . ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.