> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27.07.2014

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

С герб на селото и песните на Надежда Хвойнева, Левочево отпразнува събора „Илинден- среща на родовете”

20.07.2014

Известното с бунтовното си минало смолянско село Левочево и тази година отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”. В рамките на празника се проведе и V –ят национален конкурс „С песните на Надежда ...

След „ Лудогорец”, Смолян избраха за подготвителни лагери „Верея”, „Димитровград” и юношите на „орлите”

19.07.2014

Мнението на всички гостуващи отбори е, че общината е добър домакин и предоставените от нея условия са на много високо ниво

ПОКАНА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

18.07.2014

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП И ПРЯКОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

Бързата реакция на община Смолян не остави 238 души, работещи по програми с блокирани възнаграждения в КТБ

16.07.2014

Благодарение на бързата реакция на гл.финансист на община Смолян Венера Аръчкова, 238 души, които работят по различни програми чрез Бюрото по труда не останаха с блокирани възнаграждения в скандалната КТБ. След като през месец юни назря конфликта с ...

Ще се провеждат планирани стрелби, хората да не навлизат в забранените зони

16.07.2014

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 17, 29 и 31 юли т.г. от 8.00 до 13.30 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби. За да не допускат инциденти хората трябва се съобразяват с ...

Левочево ще отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”

16.07.2014

Националният конкурс „ С песните на Надежда Хвойнева” ще се проведе под патронажа на кмета Мелемов

Община Смолян осигурява транспорт до връх Перелик за Еко Джаз Фестивала „ The Sound of Silence”

16.07.2014

Община Смолян осигурява транспорт до връх Перелик на 26 юли /събота/ 2014 г. по повод провеждането на Перелик Еко Джаз Фестивал „ The Sound of Silence”. Автобусите ще тръгват на 26 юли в 17:30; 18:00; 18:30 и 19:00ч. пред храм ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014-2020 НА 21 ЮЛИ 2014 Г. ТО 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.07.2014

На 21 юли 2014 г., от 16:00 часа в зала 247 на общинската администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект "УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014-2020 г."

ЗАПОВЕД №1345

22.07.2014

Във връзка с провеждане на Празника на с.Арда

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2014

Предвид, хидрометеорологичната обстановка в страната уведомяваме всички граждани, че от Министерството на околната среда и водите Дирекция „Управление на водите” е получена информация за количеството валежи до края на деня Четвъртък-17.07.2014г. и ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

16.07.2014

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с решения №713, 714, 715, 716, 717 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.06.2014 г., протокол №38

ОБЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

16.07.2014

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 за изработване проект за изменение на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП И ПРЗ

11.07.2014

изработен и представен проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ ІV-складова база пропан бутан в кв.9 по действуващия ЗРП на гр.Смолян

ЗАПОВЕД №1250

10.07.2014

При извършване дейности в земеделски земи да се завиши вниманието по спазване изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбата на чл.12 от Наредба № Із-1053 / 19.04.2011 г. , касаещи пълната забрана за палене ...

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО

10.07.2014

издаване на разрешително за ползване на воден обект- р.Широколъшка

ЗАПОВЕД №1273

10.07.2014

Във връзка с констатирано огнище на заболяването Син език по преживни животни в с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПУП И ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ІІ – 1.188

10.07.2014

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №13/23.04.2014 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен подробен устройствен план - план за регулация ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП И ПРЗ

10.07.2014

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за поземлени имоти

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

С ПРЕДМЕТ:“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

28.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

25.03.2014

С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Смолян“, по две обособени позиции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

13.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОФИС ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 10 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

10.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

Oбществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2013 Г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2013

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2014 година.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.