> Начало

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

20.01.2018

От кмета Николай Мелемов до колектива на АГ отделение по повод 21 януари – Ден на родилната помощ

Кметът Николай Мелемов отмени изцяло бедственото положение в община Смолян

19.01.2018

Кметът Николай Мелемов отмени изцяло бедственото положение на територията на община Смолян.Все още има повреди по ел.захранването на населени места в Общината, които се отстраняват от екипи на Електроразпределение Юг- ЕВН България. Пресцентър на ...

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН –СМОЛЯН ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

19.01.2018

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА

19.01.2018

За оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Борислав Михайлов награди кмета Мелемов

19.01.2018

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов отличи кмета Николай Мелемов с плакет за цялостен принос за развитието на детско-юношеския футбол в община Смолян. Градоначалникът получи приза на тържествена церемония, която се проведе днес ...

Бедственото положение в община Смолян ще бъде отменено частично, над 15 села са без електричество

19.01.2018

Бедственото положение в община Смолян ще бъде отменено частично. Над 15 села са все още без ток. „От EVN ни информират, че електропроводите от Смолян през Герзовица и през Турян са прекъснати там, където са били най-големите ветроломи и има ...

Община Смолян започна издаването на карти за безплатен достъп да децата до ски пистите в Пампорово

19.01.2018

За четвърта поредна година Общината Смолян и „Пампорово“ АД подписаха споразумение за безплатно ползване на Пътническа въжена линия (ПВЛ) №3 / едноседалков лифт от „Малина” до „Студенец”/ за всички ученици от ...

Очаква се до края на деня бедственото положение в Смолянска община да бъде отменено

19.01.2018

Очаква се до края на деня бедственото положение в Смолянска община да бъде отменено. Обстановката се нормализира и вятърът утихна. В момента се разчиства от паднали дървета пътя Смолян-Турян. В по-голяма част от населените места електричеството ще ...

Бедственото положение в община Смолян остава в сила

18.01.2018

Бедственото положение остава в сила и на този етап няма да бъде отменено, съобщи кметът Николай Мелемов след проведеното заседание с Кризисния щаб. Най-тежко е положението с пътя Смолян –Турян, който е затворен. Общината достави чрез ...

Зам.-кметът инж. Цекова посети семейството, на което вятърът отнесе покрива на къщата

18.01.2018

Пътят за Мугла вече е отворен

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

22.01.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2018г.

19.01.2018

И списък на кандидати за настаняване в общинско жилище на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – ...

Обявление за свободно работно място

19.01.2018

На длъжност „Изпълнител /Спасител басейн/“, с място на работа гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 20, Плувен басейн.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001941

17.01.2018

Oдобрен ПУП – ПРЗ по Заповед №УТ-093/29.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти в с.Смилян

ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

17.01.2018

На „КОКОИМПЕКС“ООД, гр.Смолян, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места“

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

17.01.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По Решения №609, №610, №613 и №614 на Общински съвет-Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По издадени Заповеди от №УТР-072 до №УТР-075 включително и Решение №660 на Общински съвет-Смолян

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.01.2018

Списък на физически и юридически лица с неплатени задължения по ЗМДТ

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

15.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.