> Начало

Зам.-кметът Аръчкова на публичното обсъждане на бюджет 2016 : „За трета поредна година община Смолян е с изряден финансов отчет”

22.06.2017

Сметната палата завери без резерви Годишния финансов отчет на община Смолян за 2016 г. „Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Смолян към 31 декември 2016 г., в съответствие с ...

В Сесийната зала на община Смолян тържествено бяха връчени дипломите на випуск 2017 на Езиковата гимназия

21.06.2017

Преподавателят Ана Николова получи грамота на "Неофит Рилски", която ѝ бе присъдена от министъра на образованието за принос в училищното образование

Пета финална международна среща по проект с акроним MUSTER– „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“ ще се проведе в Смолян

21.06.2017

Най-важен акцент на срещата в Общината е подписването на Меморандум за бъдещо сътрудничество между партньорите

За поредна година одиторски екип установи, че община Смолян стриктно прилага международните стандарти ISO

21.06.2017

В община Смолян се проведе надзорен одит на Интегрираната система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2013 от Сертифициращата организация РИНА БЪЛГАРИЯ. Усилията на ...

Първият национален фолклорен фестивал „С песните на Георги Чилингиров“ ще се проведе под патронажа на кмета Мелемов

21.06.2017

Първият национален фолклорен фестивал „С песните на Георги Чилингиров“ ще се проведе на 1 и 2 юли в село Полковник Серафимово. Събитието е под патронажа на кмета Николай Мелемов. Организатори са община Смолян, кметство с. Полковник ...

Петото издание на Фолклорен събор „Изворен глас” –Смилян 2017 ще се проведе на 24 юни

20.06.2017

Петото издание на Фолклорен събор „Изворен глас” –Смилян 2017 ще се проведе на 24 юни т.г. Съборът се провежда като част от събитията, включени в програмата на Фестивала на дивите цветя в Родопите. Неговата цел е съхраняване на ...

Кметът Николай Мелемов отново ще е домакин на националния фолклорен фестивал на хората с увреждания

20.06.2017

Кметът Николай Мелемов ще е домакин на Петия национален фолклорен фестивал на хората с увреждания, който ще се проведе на 24 и 25 юни в Смолян. Проявата се организира от фондация „Център за устойчиво развитие, образование и напредък“ в ...

В община Смолян се проведе публично обсъждане на изменението и допълнението на Наредбата за кучетата

19.06.2017

Храненето от граждани на безстопанствени кучета и котки, нерегистриране на домашните любимци или масово регистриране на четириноги , които са освободени от такса са част от обсъдените проблеми. Администрацията предлага и конкретни мерки.

Фестивал на дивите цветя в Родопите

19.06.2017

ПРОГРАМА- 22-28 юни 2017 г.

Кметът Мелемов се срещна с генералния консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани

19.06.2017

Кметът Николай Мелемов се срещна с генералния консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани. Дипмоматът определи визитата си като опознавателна, тъй като е встъпил в новата си длъжност на 30 януари т.г. Ергани посочи, че е необходимо да се даде тласък ...

ЗАПОВЕД №РД-0515 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ в срок до 30 юни 2017 г. включително

15.06.2017

По проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ЗАПОВЕД №РД-0486 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждане на състезание по колоездене и с цел избягване на пътно – транспортни произшествия.

ЗАПОВЕД №РД-0482 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.06.2017

„ИСА 2000“ЕООД и ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , на основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване и спорт в УПИ III – Озеленяване и рекреационни ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.06.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения № 489 - 492 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЕ

09.06.2017

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: “Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римския мост, по десен бряг на р.Черна в гр.Смолян“.

СЪОБЩЕНИЕ

08.06.2017

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност „Голямата река”, землището на с. Стойките, със следните параметри – устройствена зона Пч, ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

06.06.2017

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-029 и УТР-030 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

05.06.2017

Поземлен имот с идент. 67653.915.649, с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ VII – За обществено обслужване, ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

09.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.