> Начало

Евродепутатът Уручев откри Петия фолклорен фестивал на инвалидите в Смолян и призова обществото да ги подкрепя

24.06.2017

„Радвам, че стана традиция вашия фестивал да се провежда в нашия прекрасен град”, посочи в приветствието си кметът Мелемов, който е домакин на мащабното фолклорно събитие

Меморандум за бъдещо сътрудничество подписаха в община Смолян партньорите от четири държави по проект MUSTER

23.06.2017

„Радвам, се този проект ни събра, опознахме се и има добър резултат. Меморандумът гарантира, че ние ще продължим нашето сътрудничество”, каза кметът Мелемов

Кметът Мелемов оттегля предложенията в Наредбата за кучетата поради голямото обществено недоволство в социалните мрежи

23.06.2017

Кметът Николай Мелемов оттегля предложението на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Смолян. Мотивът на градоначалника е голямото ...

С победа на отбора на община Смолян срещу „ А. Асенов”- ЕООД стартира традиционния футболен турнир за работещи и служители

22.06.2017

Програма на турнира по мини -футбол 2017г. , организиран от община Смолян

Вечер на талантите ще се проведе в Смилян

22.06.2017

Община Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - село Смилян организират „Вечер на талантите” по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ BG05M2OP001-3.002-0089, финансиран от Оперативна програма ...

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2017

Срокът на задължителната гаранционна техническа профилактика на Плувен басейн „Смолян” се удължава до 25 юни т.г. , включително. Басейнът ще работи на 26 юни от 10.00 часа. Пресцентър на община Смолян  

Зам.-кметът Аръчкова на публичното обсъждане на бюджет 2016 : „За трета поредна година община Смолян е с изряден финансов отчет”

22.06.2017

Сметната палата завери без резерви Годишния финансов отчет на община Смолян за 2016 г. „Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Смолян към 31 декември 2016 г., в съответствие с ...

В Сесийната зала на община Смолян тържествено бяха връчени дипломите на випуск 2017 на Езиковата гимназия

21.06.2017

Преподавателят Ана Николова получи грамота на "Неофит Рилски", която ѝ бе присъдена от министъра на образованието за принос в училищното образование

Пета финална международна среща по проект с акроним MUSTER– „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие“ ще се проведе в Смолян

21.06.2017

Най-важен акцент на срещата в Общината е подписването на Меморандум за бъдещо сътрудничество между партньорите

За поредна година одиторски екип установи, че община Смолян стриктно прилага международните стандарти ISO

21.06.2017

В община Смолян се проведе надзорен одит на Интегрираната система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2013 от Сертифициращата организация РИНА БЪЛГАРИЯ. Усилията на ...

ЗАПОВЕД №РД-0515 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ в срок до 30 юни 2017 г. включително

15.06.2017

По проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ЗАПОВЕД №РД-0486 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждане на състезание по колоездене и с цел избягване на пътно – транспортни произшествия.

ЗАПОВЕД №РД-0482 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.06.2017

„ИСА 2000“ЕООД и ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , на основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване и спорт в УПИ III – Озеленяване и рекреационни ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.06.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения № 489 - 492 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЕ

09.06.2017

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: “Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римския мост, по десен бряг на р.Черна в гр.Смолян“.

СЪОБЩЕНИЕ

08.06.2017

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност „Голямата река”, землището на с. Стойките, със следните параметри – устройствена зона Пч, ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

06.06.2017

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-029 и УТР-030 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

05.06.2017

Поземлен имот с идент. 67653.915.649, с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ VII – За обществено обслужване, ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

09.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.