> Начало

Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни

27.05.2020

Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни т.г., съгласно Заповед №-09-533/20.05.2020 г., на Министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Документът регламентира от 22 май да бъдат разрешени колективните спортни занимания на закрито, без ...

В Смолянска община е създадена необходимата организация за отварянето на детските градини от 1 юни

26.05.2020

Втора среща се проведе днес в община Смолян по повод готовността за отварянето на детските градини от 1 юни т.г. В нея участваха секретарят Момчил Николов и директорките на детските градини. Ръководителите на детските заведения споделиха, че са ...

Две учителки и една директорка от Смолянска община получиха почетното отличие „Неофит Рилски“

26.05.2020

Две учителки и една директорка от Смолянска община получиха почетното отличие „Неофит Рилски“. Кметът Николай Мелемов и началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева връчиха престижните награди, които присъжда МОН за 24 май. С отличието ...

След 40 години, мащабен проект за над 1 милиона лв. стартира в Професионалната гимназия по икономика в Смолян

25.05.2020

Със символична първа копка, днес, бе даден старт на мащабен инфраструктурен проект, който стартира в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в Смолян. От 40 години в училището не са извършвани подобни мащабни строителни ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2020

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2020

ОТ ВЕНЕРА АРЪЧКОВА ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2020

ОТ ВЕНЕРА АРЪЧКОВА ПО ПОВОД 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22.05.2020

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

Българската национална гайдарска асоциация раздава дарение от храни на 550 души от седем смолянски села

22.05.2020

Българската национална гайдарска асоциация раздава лично дарение от храни, предпазни средства и дезинфектанти на 550 души от седем смолянски села. Продуктите от първа необходимост получават нуждаещи се хора от Широка Лъка, Левочево, Бостина, ...

Нова серия банкноти - 10 лева

22.05.2020

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПУСКА В ОБРЪЩЕНИЕ ОТ 12 ЮНИ 2020 г. НОВА БЪЛГАРСКА БАНКНОТА ОТ 10 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 2020

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017

27.05.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ IV-181 по имотни граници в кв.8 по плана на ...

ЗАПОВЕД №РД-0474 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.05.2020

Наградените с Годишна награда на Община Смолян за 2020 година, по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ЗАПОВЕД №РД-0479 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.05.2020

Забранявам къпането, плуването, гребането, използването на плавателни съдове и други съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.05.2020

Заповед №УТР-033/14.05.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План – схема за обект: „Дърводелски цех и офиси в УПИ IV, кв.94 по плана на гр.Смолян, кв.Устово“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.05.2020

Обявления по решения от №192 до №196

СЪОБЩЕНИЕ

21.05.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.05.2020

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015

20.05.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VIII-673 /за ПИ с ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.05.2020

Община Смолян уведомява гражданите на гр.Смолян, че се извършват дейности по косене и почистване на тревни площи като приоритетни са централните градски части и други обществени територии за ползване на гр.Смолян, след което ще се извърши обработка ...

Община Смолян продължава с изпълнението на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“

18.05.2020

Проекта е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, при стриктно спазване на противоепидемични мерки свързани с превенция на разпространението на COVID-19.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.