> Начало

Ревю –спектакъл ще покаже магията на традиционната родопска носия

27.07.2016

По повод Европейските дни на наследството – 2016 г., Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян и Европейски информационен център „Европа Директно“ – Смолян, със съдействието на Клуб ...

Във фейсбук е създаден фалшив профил на кмета Николай Мелемов, за който са сигнализирани съответните институции

26.07.2016

Във фейсбук е създаден фалшив профил на кмета Николай Мелемов, за който са сигнализирани съответните институции. За профила са използвани снимки на градоначалника , като една от тях е с министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, както и с ...

Програма на Лятното кино от 25 юли до 7 август 2016 г.

25.07.2016

И тази година за жителите и гостите на Смолян има лятно кино. Любителите на прожекциите под звездите ще могат за гледат известни класически български филми. Организатори са община Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев”. ...

Катедралният храм „Св.Висарион Смоленски” ще отбележи тържествено храмовия си празник за десети път

25.07.2016

Архиерейска св.Литургия на 29 юли от 9.00 часа ще отслужи пловдивският митрополит Николай

Зам.-кметът Венера Аръчкова откри празника на Левочево, пожела на съборяните да съхраняват славата на селото и родопския дух

24.07.2016

Известното с бунтовното си минало смолянско село Левочево и тази година отпразнува традиционния събор „Илинден- среща на родовете”. Зам.-кметът Венера Аръчкова откри празника. Тя посочи, че бунтовният дух на Левочево и приносът му в ...

С песните на Надежда Хвойнева започнаха тържествата за празника на Левочево

23.07.2016

С песните на Надежда Хвойнева започнаха тържествата за празника на Левочево. Селото ще отпразнува и традиционния събор „Илинден –среща на родовете”. Зам.-кметът Венера Аръчкова откри VІ –я национален конкурс „ С ...

Поляните на Рожен са изчистени след събора

22.07.2016

Поляните на Рожен са изчистени след проведения Събор на Народното творчеството и животновъдството –Рожен 2016. Организаторите, община Смолян и Рожен- наследство в бъдещето обявиха, че извозените отпадъци са 58 тона. В момента не може да се ...

От 23 до 27 юли т. г. на територията на Община Смолян ще се проведе организиран преход с планински велосипеди

22.07.2016

От 23 до 27 юли т. г. на територията на Община Смолян ще се проведе организиран преход с планински велосипеди, наричан „Перпендикулярна вселена 10“. Организатор на събитието е СНЦ „Вело клуб Крива Спица“ – гр. Пловдив, ...

Мелемов: Роженският събор беше успешен, превърна се в национален празник

22.07.2016

Изпълни се най-важната задача - популяризиране на българския и родопския фолклор. Всички участници, ангажирани в програмата са получили възнагражденията си, коментира кметът на Смолян

Двадесет деца от Смолян участваха в проект „Младежки обмен” на побратимения ни Кишпещ

21.07.2016

Нашите таланти представиха на английски мита за Орфей и Евридика

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДИ ОТ №УТР-051 ДО №УТР-055 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА /ПУП-ПРЗ/

27.07.2016

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

22.07.2016

Открита процедура ПОВ –31/2016г.,за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект–река Черна с цел – „ Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи системи и съоражения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти – ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

22.07.2016

Открита процедура ПОВ –26/2016г.,за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект– река Бяла и река Черна с цел – „ Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи системи и съоражения за линейна инфраструктура пресичаща водни ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

20.07.2016

Открита процедура ,за изменение на разрешително за ползване на воден обект–дере Забатско , поречие река Арда , която е част от водно тяло с код BG3AR800R030 – „Черна река от град Смолян до устие“, с цел заустване на производствени отпадъчни води за ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

20.07.2016

Одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи, с преотреждане на част от УПИ II – Озеленяване и гаражи с образуване на два нови УПИ : VII - За обществено обслужване и VIII ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

20.07.2016

Одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 и 67653.133.46 с образуване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І – за жилищно строителство в кв.288 /нов/ и УПИ / І – за жилищно строителство в кв.289 /нов/ и ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.07.2016

На засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в община Смолян с вх.№ДЛ005490/13.07.2016 г. от "БКС-ЕООД" гр.Смолян за "Ведомствена бензиностанция на "БКС" ЕООД в УПИ III, кв.279, гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

14.07.2016

За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за изграждане на обект: «Път II- Главна пътна комуникация-гр.Смолян» в кв. 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051,1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404 по ...

ЗАПОВЕД №РД-0568 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2016

Забранявам летенето над земята с каквото и да е летателно средство (хеликоптери , делтапланери, парапланери , дронове и др. ) на 15, 16 и 17 юли 2015г. на територията над Роженските поляни , където ще се проведе „Националния събор на народното ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.07.2016

Инвестиционно предложение: “Оптична кабелна свързаност от мрежата на ’’Мобилтел” до БС SML0036 ПЕТРОВИЦА по две независими трасета“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

С ПРЕДМЕТ „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2015

Обществено обсъждане на: Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

Доклад от временната комисия

16.12.2015

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.