> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

07.04.2020

От Председател на ОбС – Смолян Венера Аръчкова по повод 7 април –Световен ден на здравето

Община Смолян дезинфекцира днес всички пощенски клонове, раздадени бяха дезинфектанти, шлемове и маски

07.04.2020

Община Смолян дезинфекцира днес всички пощенски клонове в града и кварталите, за да се гарантира безопасността на хората, които получават пенсиите си. Помещенията са обезпечени със защитни материали. На служителите бяха раздадени шлемове. Над 250 ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

07.04.2020

От кмета Николай Мелемов по повод 7 април –Световен ден на здравето

14 души от областта към трети април са с КОВИД-19, от тях 11 са в град Смолян

03.04.2020

В Смолянска област до 1 април т.г. /включително/ са взети 141 проби за носителство на COVID-19. От тях позитивни са 7, а към днешна дата (03.04.2020 г.) са вече 14. От тях 11 са от гр. Смолян, 2 от гр. Чепеларе и 1 от с. Гьоврен. Петима са без ...

Управителите на „Принтаком дизайн“ дариха 30 предпазни шлема на община Смолян

03.04.2020

Мелемов благодари за помощта и предостави шлемовете на полицията

Само една лаборатория на територията на Смолянска област е оторизирана да извършва тестове за коронавирус

03.04.2020

Със заповед № РД-01-150/25.03.2020 г. на Министъра н здравеопазването са определени следните лаборатории за провеждане на диагностика на COVID – 19:  Национална референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания “ на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

02.04.2020

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и ...

Главните пътни артерии в Смолян са проходими, започна извозването на снега

02.04.2020

Главните пътни артерии са проходими в Смолян. Започна извозването на сняг. Улиците ще се обработят и с химически препарати. 20 машини на „ИСА -2000“ почистват улиците в град Смолян, които са разделени на три участъка – Смолян, ...

Линията София – Смолян ще се изпълнява само в дните понеделник и петък с час на тръгване - от Смолян - 10:00 ч., а от София -16.00ч.

01.04.2020

Със заповед от 1 април т.г на кмета Николай Мелемов се въвежда промяна в разписанието на линия от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян. Промяната в разписанието влиза в сила от днес, 1 април. Транспортната линия ...

Доброволци започнаха доставката на продукти от хранителната банка на община Смолян

31.03.2020

Започна доставката на хранителни продукти на социално слаби хора в община Смолян от хранителната банка, която създаде Общината. Раздават се подготвените 400 пакета с продукти, които бяха закупени с лични средства на кмета, заместниците му и ...

СЪОБЩЕНИЕ

07.04.2020

Стартира нова програма за изпълнение на дейности по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От новите услуги ще могат да се възползват 172 нуждаещи се човека. ...

СЪОБЩЕНИЕ

07.04.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

06.04.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

06.04.2020

На основание Заповед № РД - 221от 09.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г. е обявен за пожароопасен сезон.

ЗАПОВЕД №РД-0372 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2020

Промени на линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0358 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.03.2020

Във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи

осигуряване на дърва за огрев на социално слаби лица

26.03.2020

 Във връзка с настъпилото извънредно положение на територията на Република България ЮЦДЛ – гр. Смолян, ТП „ДГС – Смилян“ предоставя за закупуване на допълнително количество дърва за огрев на социално слаби лица, получили ...

ЗАПОВЕД №РД-0362 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0254 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0361 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0253 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0360 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0252 от 09.03.2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.