> Начало

Приключи поредният успешен проект на община Смолян по Норвежката програма за енергийна ефективност на учебни заведения

21.04.2017

Днес се проведе финална пресконференция по проект „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ...

Стартира Четвъртото издание на фестивала „Пусть всегда будет солнце”, което се превърна в празник на руската поезия, песен и танц

21.04.2017

Официално бе открито Четвъртото издание на областния етап на фестивала „Пусть всегда будет солнце”. Събитието се провежда под патронажа на кмета Николай Мелемов. Неговият заместник Марин Захариев поздрави талантливите участници като им ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

20.04.2017

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян ...

Четвъртото издание на фестивала „Пусть всегда будет солнце” ще се проведе на 21 април в РДТ - Смолян

19.04.2017

Четвъртото издание на фестивала на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” ще се проведе на 21 април /петък/ от 10.00 часа в зала 1 на Родопския драматичен театър в Смолян. Организаторите, община Смолян, Национално ...

Млади таланти от Смолян ще се състезават в конкурс посветен на „Живот без дрога и агресия”

19.04.2017

В продължение на инициативите „Живот без дрога и без агресия”, Община Смолян, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно – информационен център по наркотични вещества и Детска ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15.04.2017

От кмета на община Смолян Николай Мелемов по повод Възкресение Христово

Благодатният огън ще пристигне в Смолян след 22,30 ч. , божествената частица на Велика събота ще донесе архимандрит Висарион

15.04.2017

Благодатният огън ще пристигне в Смолян след 22,30 часа. На Велика събота божествената частица ще донесе архимандрит Висарион, който ще я  вземе от Пловдивската митрополия. За поредна година Благодатният огън се пренася от Божи гроб от ...

Кметът Мелемов посрещна децата от Хитрино, които по негова покана гостуват на нашия град

11.04.2017

Кметът Николай Мелемов посрещна децата от Хитрино, които по негова покана гостуват на нашия град. „Надявам се, че се чувствате добре. Ръководството на Общината взехме решение да посетите Смолян и да видите красотите на нашия край. По-важното е ...

Тийнейджъри дискутираха проблема с трафика на хора

10.04.2017

Превантивно- информационният център по наркотични вещества в Смолян организира поредната информационна среща на тема: „Трафикът на хора – робство на нашето време!“ В нея участваха учениците от деветите и десетите класове на ...

По покана на кмета Мелемов, пристигат 28 деца от Хитрино на пролетен лагер в Смолян

06.04.2017

По покана на кмета Николай Мелемов на 8 април, събота, пристигат 28 деца от Хитрино на пролетен лагер в Смолян. Групата ще бъде придружавана от трима ръководители и едно медицинско лице. В края на миналата година градоначалникът отправи покана до ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.04.2017

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-023/03.04.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП.......

ЗАПОВЕД №РД-0363 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.04.2017

Въвеждане на временна организация на движението

СЪОБЩЕНИЕ

18.04.2017

На 18.04.2017 г., в Община Смолян се проведе първият етап от обявения на 02.03.2017г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0153/01.03.2017 г., конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

ОБЯВА

13.04.2017

Уведомяваме Ви, че „КАЛВЪРТ“ ЕООД гр.Рудозем, бул.”България“ № 9, ЕИК 203783127, представлявано от Еди Веселинов Русев има инвестиционно намерение за „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.04.2017

Второ издание на Националната кампания „Великден за всеки” тази година се организира под патронажа на Омбудсмана на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2017

На основаниe чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№ДЛ003503/10.04.2017 ...

ОБЯВА

11.04.2017

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –/Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. им. и доп./

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

07.04.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения № 371- 374 на Общински съвет- Смолян...

ЗАПОВЕД №РД-0327 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.04.2017

Въвеждане на временна организация на движението

УКАЗАНИЯ

06.04.2017

Указания, относно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян, касаещи физически и юридически лица.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ, ГР. СМОЛЯН /ЗАД ОБЩИНАТА/“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

05.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.03.2017

С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строителни и монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Първи май № 59, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

16.02.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.