> Начало

Министър Николай Нанков ще посети Смолян

22.02.2018

На 23 февруари, петък, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще посети гр. Смолян. В 16 часа министърът ще провери хода на проекта за цялостен ремонт на ППМГ „Васил Левски“ в областния град. На място ...

Смолян се поклони пред величието на Левски

19.02.2018

Стотици участваха във факелното шествие, което тръгна от читалище „Балкански просветител”

Почина кръводарител №1 на България, Атанас Френкев

17.02.2018

Ръководството на община Смолян и кметът Николай Мелемов поднасят най-искрени съболезнования и изразяват дълбоката си съпричастност към семейството, близките и родствениците на Атанас Френкев по повод неговата смърт. В съболезнователния адрес се ...

Кметът на Смолян Николай Мелемов: Не налагам цензура на в-к „Отзвук“, прекратявам наема със системно некоректен наемател

15.02.2018

Правото на отговор е достижение на демократичното общество. То съществува далеч преди Съветът на Европа с резолюция да препоръча през 1974 г. въвеждането му като практика в медиите. Това право е изрично посочено и в Етичния кодекс на българските ...

Паметна вечер, посветена на алпинистите Христо Проданов и Христо Христов ще се проведе в Смолян

15.02.2018

Паметна вечер, посветена на алпинистите Христо Проданов и Христо Христов, останали на „покрива" на света, организира Клубът на дейци на културата. Тя ще се проведе на 16 февруари от 18 часа в зала „Петър Стайков". В срещата ще ...

Община Смолян стартира инициатива с мото „Да покажем красотите на община Смолян в календар“

12.02.2018

Община Смолян стартира инициатива с мото „Да покажем красотите на община Смолян в календар“. Целта е да фокусираме вниманието си към красотата, която ни заобикаля. Идеята е да покажем местните природни дадености, архитектура, ...

Смолян ще почете паметта на Левски с редица прояви

12.02.2018

С митинг, военни почести, тържествена заря и редица прояви в Смолян ще се отбележи 145 години от гибелта на Васил Левски. На 19 февруари, понеделник, тръгва факелното шествие в 18.00 ч от читалище „Балкански просветител” в Райково и ще ...

Музейното ателие за изработване на родопски мартеници отваря врати на 19 февруари

12.02.2018

Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян отваря на 19 февруари традиционното ателие за изработване на мартеници. То може да бъде посетено до 23 този месец от 14.00 до 16.00 часа. В него могат да участват всички, които искат ...

За втора поредна година в Широка лъка се проведе празник на „Майсторското мезе”

12.02.2018

За втора поредна година в смолянското село Широка лъка се проведе празник на „Майсторското мезе". Кулинари на вкусни мезета от месо и млечни продукти показаха какво могат през уикенда в центъра на селото. В надпреварата се включиха от ...

Над 50 юристи се запознаха с измененията в ГПК, домакин на обучението беше община Смолян

09.02.2018

Зам.-кметът Венера Аръчкова поздрави над 50 юристи, които участваха в първия семинар на тема „Актуални въпроси по приложението на измененията в Изпълнителното производство по ГПК”, на който домакин беше община Смолян. Събитието се ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

21.02.2018

От Стефан Йорданов Мусорлиев за „Пристройка за съхраняване на селскостопанска продукция – сено и слама в ПИ №005019 и 005548, местност „Друма“, землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян.“

СПИСЪК НА ЗИФП ДО 15.02.2018г.

20.02.2018

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

20.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

УВЕДОМЛЕНИЕ

15.02.2018

ОТНОСНО: Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслони местата за настаняване

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

14.02.2018

ДО НИКОЛА АНТОНОВ МАТОВ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.02.2018

От „МИТ И КО“ ЕООД гр. Пловдив за „Преопаковане, транспорт, предаване и окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ – пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

08.02.2018

ДО, ШИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА, ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЕЛКОВСКА, ЗЛАТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА – ИГНАТОВА, ХРИСТИНА ПАВЛОВА БАКЛАРОВА, ДЕЯНА АТАНАСОВА МИТЕВА, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПЕЕВА, МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА ЛАЗАРОВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За продажба на вещ – частна общинска собственост: Хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

15.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.