> Начало

График за закупуване на купони от Детската кухня към община Смолян

03.06.2020

От 4 юни се възстановява предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст от Детската кухня към община Смолян при спазването на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-0501 /2.06.2020 г. на кмета на община ...

Благодарствен адрес от кмета Мелемов беше връчен на управителя на „Косара Стил Р ООД“ Радой Краев

02.06.2020

Фирмата, съвместно с Ротари клуб -Смолян са дарили на Общината голямо количество маски и защитни предпазни средства

От 4 юни се възстановява дейността на Детската кухня към община Смолян при спазването на строги противоепидемични мерки

02.06.2020

От 4 юни се възстановява предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст от Детската кухня към община Смолян при спазването на строги противоепидемични мерки, съобщи секретарят Момчил Николов. Всички родители, получаващи храна ще ...

СМОЛЯНЧАНИ СЕ ПРЕКЛОНИХА ПРЕД ПОДВИГА НА ХРИСТО БОТЕВ

02.06.2020

На 2 юни с венци и цветя признателните смолянчани се преклониха пред героичната саможертва на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 144 години от героичните събития на 2 юни 1876 година, ...

Психолози ще консултират за преодоляване на последствията от социалната изолация, предизвикана от КОВИД-19

01.06.2020

От 1 юни, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян започва да работи по програмата за преодоляване на последствията от социалната изолация, предизвикана от пандемията причинена от КОВИД ...

В СВЕТОВНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮН, ПРЕВАНТИВНИЯТ ЦЕНТЪР В ОБЩИНА СМОЛЯН РАЗПРОСТРАНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВРЕДАТА ОТ ЦИГАРИТЕ

01.06.2020

Всяка година, по инициатива на Световната здравна организация, на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Основната цел е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и намаляване на неговите потребители. Тази година ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

01.06.2020

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 1 ЮНИ –МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни

27.05.2020

Спортните обекти в Смолян отварят на 1 юни т.г., съгласно Заповед №-09-533/20.05.2020 г., на Министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Документът регламентира от 22 май да бъдат разрешени колективните спортни занимания на закрито, без ...

В Смолянска община е създадена необходимата организация за отварянето на детските градини от 1 юни

26.05.2020

Втора среща се проведе днес в община Смолян по повод готовността за отварянето на детските градини от 1 юни т.г. В нея участваха секретарят Момчил Николов и директорките на детските градини. Ръководителите на детските заведения споделиха, че са ...

Две учителки и една директорка от Смолянска община получиха почетното отличие „Неофит Рилски“

26.05.2020

Две учителки и една директорка от Смолянска община получиха почетното отличие „Неофит Рилски“. Кметът Николай Мелемов и началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева връчиха престижните награди, които присъжда МОН за 24 май. С отличието ...

ОБЯВА

05.06.2020

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, със застроена площ – 71 кв.м. на един етаж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.155 с площ 7395 кв.м. с ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

05.06.2020

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2160

05.06.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2077

05.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-016/09.03.2020 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2018

05.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/24.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

03.06.2020

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 193, АЛ.3 ОТ ЗУТ

03.06.2020

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Ви съобщавам, че е издадена Заповед с №РД-0392/09.04.2020 г....

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

Детска кухня към Община Смолян възстановя предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, считано от 04 юни 2020г., при спазване на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед № Р№РД-0501/02.06.2020г. на кмета на Община ...

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

01.06.2020

Поради промяна на обслужваща банка на Община Смолян от 01.06.2020г. новите сметки са както следва

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.