> Начало

Общината за пореден път постави паркопрепятствия, за да се ограничи влизането на автомобили по ларгото на Смолян

02.02.2016

Служители от общината за пореден път поставиха паркопрепятствия, за да се ограничи влизането на автомобили по ларгото на Смолян. Много често се налага и съдействието на полицията, защото въпреки поставената вертикална маркировка, шофьорите не се ...

Община Смолян заяви в Бюрото по труда 120 работни места по програмата за младежка заетост

01.02.2016

Община Смолян заяви в Бюрото по труда 120 работни места, по стартиралата в началото на 2016 г. програма за обучение и заетост на младежи по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщи секретарят на община Смолян Момчил Николов. 59 от ...

Военните ще провеждат планирани стрелби, хората да не навлизат в забранените зони

01.02.2016

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 9, 11, 12, 18, 23, 24, 25 и 26 февруари т.г. т.г. от 8.00 до 13.30 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби. За да не се допускат инциденти, ...

Проведе се обществено обсъждане на проекта на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

27.01.2016

В община Смолян днес се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян. Секретарят Момчил Николов преди да открие дискусията посочи, че действащата Наредба е от 2000 г., като ...

Стартираха Ученическите игри за учебната 2015 / 2016 г.

26.01.2016

От днес, 26 януари, стартираха Ученическите игри за учебната 2015/2016 г. с шахмат за възрастови групи 5-7 клас / момчета и момичета/ и 8-10 клас / юноши и девойки/. Домакин на проявата за поредна година е СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ...

Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян, сочи мащабно изследване на Института по пазарна икономика

26.01.2016

Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян- 3 промила, а в общините Доспат, Рудозем и Чепеларе ставката е в рамките на 6-7 промила. Това сочи изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2015” на ...

ГРАФИК ЗА ПЛУВЕН БАСЕЙН

26.01.2016

Във връзка със зимната ваканция от 01 до 05.02.2016 год.

След поредното бедствие, община Смолян почиства от наноси коритото на реката в Устово

26.01.2016

Кметът Николай Мелемов и неговата заместничка инж.Мариана Цекова провериха как се почиства от наноси реката в Устово след поредното бедствие, което сполетя Смолянска община. Това се прави и с цел превенция, да се почисти речното корито . Беше ...

Община Смолян започна издаването на карти за безплатен достъп на децата до ски пистите в Пампорово

26.01.2016

Съвместната инициатива на общинското ръководство и „Пампорово” АД се провежда за втора поредна година

Акушерите посрещнаха Деня на родилната помощ с 40 бебета и без детска смъртност

21.01.2016

Поздрав към тези, които първи посрещат новия живот отправи от името на кмета Николай Мелемов секретарят на община Смолян Момчил Николов

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

05.02.2016

Уведомявам: Иванка Нанкова Асенова, че e изготвено писмо с изх. №ДЛ000370/14.01.2016г. от община Смолян за започнало административно производство по прекратяване на наемните правоотношения за общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, „Дичо Петров“ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-004

04.02.2016

ОТНОСНО: За разрешение за изработване на ПУП – План – схема за обект: „Нов ЖР стълб, Кабелна линия 20 кV, БКТП и Кабелна линия ниско напрежение” за присъединяване на „Преустройство и надстройка на съществуваща сграда за търговско и обществено ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-003

04.02.2016

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – План –схема за „Кабелни линии НН за присъединяване на административна сграда на мюсюлманско настоятелство, гр.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ/поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.915.20, ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

02.02.2016

ДО НИКОЛА ХРОНЕВ НИКОЛОВ, АТАНАС ХРИСТОВ КИРЯКОВ, МАРИЯ ХРИСТОВА СТАМЕНКОВА МАРИАНА ХРИСТОВА ИНКЬОВА, ТОДОР ИЛИЕВ АБАДЖИЕВ, ЕЛЕНА ВРАНЧЕВА ХАДЖИЧОНЕВА РАДКА ХРИСТОВА ХРОНЕВА, ХРИСТИНА ХРИСТОВА ХРОНЕВА, КАТЕРИНА ХРИСТОВА ХРОНЕВА

ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № РД-0130

02.02.2016

Да се извърши изземване на имот общинска собственост – с идентификатор 67653.449.22 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-1814/10.05.2005 година на изпълнителния директор на АГКК, разположен в землището на гр.Смолян с ...

ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № РД-0128

02.02.2016

Да се извърши изземване на имот публична общинска собственост – представляващ общински имот- помещение за склад разположен на І-ви етаж в комплексна административна сграда с. Требище, кв.56 по плана на с. Требище, с обща площ 47 кв.м., актувана с ...

ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №РД-0129

02.02.2016

Да се извърши изземване на имот публична общинска собственост – представляващ общински имот- терен с площ 20 кв.м. за поставяне на преместваем обект за продажба на плодове и зеленчуци ( кв.Устово, Петровица-улична регулация) в поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

29.01.2016

Относно: Заповед №УТ-001, УТ-002, УТ-003, УТ-004 и УТ-005

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОЛЯ ФЕОДОСИЕВА ЛАЗАРЕВА

29.01.2016

Издадена Заповед №РД-0021/14.01.2016г. на Кмета на община Смолян за изземване на общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, „Братан Шукеров“ № 18, жил. блок „Трандевица“ А – 4, вх. А, ап. № 5 от лицето Оля Феодосиева Лазарев.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕН И ИЗРАБОТЕН ПУП

27.01.2016

Обект: »Кабелна линия 20 кV, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на «жилищна сграда на Стефан Георгиев» в с.Солища, община Смолян», с трасе пременаващо през поземлени имоти с идентификатори: 68000.2.192, 68000.2.233, 68000.502.450, ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

03.02.2016

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН –КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И VІІ СОУ «ОТЕЦ ПАИСИЙ» ГРАД СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО

14.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

06.01.2016

С предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”. Изпълнението на обществената поръчка е ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

30.12.2015

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

14.12.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ :РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

22.10.2015

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

11.09.2015

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД""

31.08.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД""

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

27.08.2015

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

22.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2015

Обществено обсъждане на: Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

Доклад от временната комисия

16.12.2015

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

27.11.2015

Правила за осигуряване обществения ред и ползването на ски пиститие в Курортен комплекс Пампорово.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.11.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2015

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година в частта за местни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015

На 23.11.2015 г. от 14:00 часа в гр.Смолян, улица ”Миньорска” №3 етаж втори, стая на „Мена Студио” ООД ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПР за УПИ І-Озеленяване /ПИ 67653.913.442/ кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Г. Смолян, ...

ПОКАНА ЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.08.2015

На проект на Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015

Възможности за изменение на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Смолян в сферата на образователната инфраструктура.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА" С АКРОНИМ DRAINAGE

16.07.2015

Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

Във връзка с докладна записка на директора на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян, с вх.№ДЛ004410/23.06.2015г., с необходимостта от предприемане на мерки за подобряване състоянието на общежитието и облекчаване на достъпа за ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.