> Начало

Детската кухня в Смолян продължава да работи

27.11.2020

 Детската кухня в Смолян продължава да работи, съобщи кметът Николай Мелемов. Родителите, които ползват тази услуга, ще получават храна за децата си, както досега и при строго спазване на противоепидемичните мерки. Плувният басейн няма да ...

Музей на илюзионното изкуство в Момчиловци ще събере колекцията на известния актьор и илюзионист Ненчо Илчев

26.11.2020

Музей на илюзионното изкуство в Момчиловци ще събере колекцията на известния актьор и илюзионист Ненчо Илчев, който е родом от родопското село. На днешното заседание на Общинския съвет, кметът Николай Мелемов, който беше вносител на докладната ...

Връх в Родопите ще носи името на легендарния полк.Владимир Серафимов

26.11.2020

Общинският съвет единодушно гласува на днешното си заседание безименен връх над сeло Мугла да бъде кръстен на освободителя на Средните Родопи полковник Владимир Серафимов. Вносител на докладната записка за именуването на върха е кметът Николай ...

Нови ландшафтни форми красят Смолян

23.11.2020

Община Смолян извърши есенна резитба на дървета и храсти на териториите за обществено ползване. Тази дейност се реализира от специализирана фирма, съобщи зам.-кметът инж.Мариана Цекова. Повдигнати са короните на дърветата, храстовата растителност е ...

Удължават срока за преброители до 27 ноември т.г.

23.11.2020

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 27 ноември 2020 г. Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината. ...

Община Смолян напомня, че на телефон 0879 903611, хора под карантина, възрастни и самотно живеещи могат да поръчат каквото им е необходимо

20.11.2020

Община Смолян напомня, че на телефон 0879 903611, хора под карантина, възрастни и самотно живеещи могат да поръчат каквото им е необходимо. Служители от общината ще посещават хората, те ще им казват какво им е необходимо и ще им бъде закупено. ...

Превантивно-информационният център по наркотични вещества отбеляза 19 ноември – Международен ден без тютюнев дим

19.11.2020

Превантивно-информационният център по наркотични вещества към община Смолян отбеляза Международния ден без тютюнев дим – 19 ноември. Тази година той минава под мотото: „Да спечелим заедно- един ден без цигари!“ , съобщи ...

Календарът на Община Смолян за 2021 г. е готов и наличен

19.11.2020

Той отново ще се продава с благотворителна цел, като този път събраните пари ще бъдат дарени на Александра Костадинова Тодорова от Смолян

Кметът Мелемов предостави технически средства на Центровете за настаняване от семеен тип в кварталите Каптажа , Устово и на Дома в Широка Лъка

19.11.2020

Политиката на Община Смолян е да подпомага финансово и логистично образователния процес , за да създадем благоприятни условия за обучението и личностното развитие на младите хора, посочи градоначалникът

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19.11.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Кметът на Община Смолян подписа Допълнително споразумение № 2 към Договор BG05M9OP001-2.040-0033-С001 за изпълнение на Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Компонент 4 по ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

26.11.2020

С вх. № ЕО- СМ- 1592-001/24.11.2020г. за „Сграда за обществено обслужване“, в УПИХХХVII-910, кв.1, в регулационните граници на гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

24.11.2020

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Черна с цел: Изграждане на нови съоръжения за ...

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

23.11.2020

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2021 г.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

17.11.2020

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

16.11.2020

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностени водени обекти, поречие на р.Арда, които са част от водно тяло с ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.11.2020

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.11.2020

По издадени Решения от №305,310, 311, 312 и 314

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.11.2020

По издадени Заповеди от №УТР-071 до №УТР-076

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1463

12.11.2020

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния Архитект на Община Смолян на 07.08.2020 год. за проектиране на дървен навес за пелети /допълващо застрояване/ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1414

12.11.2020

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния Архитект на Община Смолян на 30.07.2020 год. за проектиране на вътрешно преустройство ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2020

Проект на бюджет на Община Смолян за 2021 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

20.11.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2020

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, ХРИСТО МЕДАРСКИ Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ Озеленяване с присъединяване към УПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

16.11.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

13.11.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2020

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ и съгласно чл. 69 ал.2 от АПК на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

13.11.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

25.09.2020

Изготвен е План за действие за устойчиво енергийно развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021- 2030 г. на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2020

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, „ВЕРОНО“ ЕООД-гр.Смолян Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ на част от УПИ II-Озеленяване, за обособявяне на нов УПИ – за сграда със ...

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение

28.08.2020

На Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.