> Начало

Гл.архитект Димитър Димов към колегите си: „Надявам се, с ваша помощ, да променим Смолян”

25.04.2018

Гл.архитект на община Смолян Димитър Димов покани колегите си на среща, за да обсъдят проблемите относно паркирането, ОУП, визията на града и работата на Експертните съвети. Той каза, че такива срещи е добре да се провеждат поне един път в месеца, ...

Община Смолян усвоява добри практики от европейски градове по проект за интелигентно развитие

24.04.2018

Днес в Община Смолян се проведе заключително събитие по първия за Община Смолян проект по програма УРБАКТ III, SmartImpact. Проектът е уникален за Смолян поради възможността да работи с водещи европейски градове, сред които Манчестър (водещ ...

По повод приключването на проект SmartImpact на Община Смолян по програма УРБАКТ III ще се проведе пресконференция

20.04.2018

Във връзка с приключването на проект SmartImpact на Община Смолян по програма УРБАКТ III, Приоритетна ос 1 - „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“, Подприоритет 1.1. „Разпространение на добри практики и опит и ...

От побратимената ни унгарска община Кишпещ подаряват на Смолян съдове с цветя и стойки за монтирането им

20.04.2018

На посещение в Смолян е делегация от побратимената унгарска община Кишпещ, водена от нейния секретар д-р Мартон Витал. Унгарските ни приятели подаряват на града ни съдове с цветя - мушкато, както и стойки за монтиране на стълбовете от уличното ...

Музеят в Смолян ще отбележи с творческо ателие, 22 април, Деня на земята

16.04.2018

Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян организира творческо ателие „Тайните на шишарката“ в рамките на природната изложба „Горски приказки разказват Родопите“, посветено на Световния Ден на ...

Петото издание на фестивала „Пусть всегда будет солнце” ще се проведе на 20 април в РДТ -Смолян

16.04.2018

Петото издание на фестивала на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” ще се проведе на 20 април /петък/ от 10.00 часа в зала 1 на Родопския драматичен театър в Смолян. Организаторите, община Смолян, РУО, Национално ...

Отвориха за движение обходния път Влахово-Орешец

13.04.2018

След пускането на обходния път ще се нормализира значително и живота на жителите на засегнатите от свлачището 11 населени места

Невероятен танцов спектакъл за смолянчани представиха танцьорите от „ДЮН“ и „Paula George“

12.04.2018

Невероятен танцов спектакъл за жителите на гр.Смолян представиха танцьорите от танцова школа „ДЮН“ – гр.Бургас съвместно с домакините – танцово студио „Paula George“ – Павлина Георгиева. Събитието, проведено ...

Стартира проект за обновяване и енергийна ефективност на пет учебни заведения в Смолян на стойност над 6,5 млн. лв.

12.04.2018

  В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян". Той е по процедура за директно предоставяне № ...

Община Смолян със съдействието на РУО, обявява конкурс „Родна реч, омайна, сладка …“ за ученици от 1 до 12 клас

12.04.2018

  Община Смолян със съдействието на Регионално управление по образованието – Смолян, обявява конкурс „Родна реч, омайна, сладка …“ за ученици от 1 до 12 клас. Целта на организаторите е да стимулират изучаването и ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

25.04.2018

Одобрен ПУП- ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване и гаражи, с преотреждане на част от същия с обособяване на нови УПИ : ХХХ – 51,237 за жилищни нужди и ХХХI – 523,51 за техническа ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

25.04.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЯВА

24.04.2018

За допълнителен прием на документи на сдружения на собственици

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За продажба на следните имоти - частна общинска собственост

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.04.2018

От „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД гр.Смолян за „Водовземане от повърхностен воден обект „Перелик-4“, „Водем №4“ и „Водоем №5“, в м. „Карлък“, землище на с.Стойките, общ. Смолян обл. Смолян“.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2018

С Решения №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791 и №792 на Общински съвет - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2510

18.04.2018

ДО КУЗМАН АНАСТАСОВ МАНДЖУКОВ И ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 157-002

18.04.2018

ДО НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА, НЕВЕНА ИВАНОВА ДАРМОНЕВА, ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, НИКОЛА ХРИСТОВ СТОЯНОВ И ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

17.04.2018

За длъжността „ДИРЕКТОР“ на детска градина „РАДОСТ“ - Смолян.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

29.03.2018

За 2017 г.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

23.02.2018

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

15.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.