> Начало

Ученически игри 2014/2015 г. , резултати от футболните мачове

24.11.2014

Резултати от футболните мачове изиграни през седмицата за всички възрастови групи между училищата на територията на община Смолян по футбол: 17 ноември 2014 г. /понеделник/ - 11-12 клас ПГИ „Карл Маркс” – ПМГ „Васил ...

За втора поредна година, състезание по планинско бягане организира община Смолян и БФЛА

24.11.2014

Спортното събитие е по случай Празника на смилянския фасул и кандидатурата на община Смолян за Световната купа по планинско бягане

Указания на основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридическите лица

19.11.2014

Уважаеми дами и господа, Съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян, приета с Решение № 711/27.06.2014г. на Общински Съвет – гр. Смолян, Ви уведомяваме за задълженията, които имате като ползватели на ...

Указания на основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи физическите лица

19.11.2014

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Съгласно изискванията на Наредбата се забранява: 1. Изхвърлянето на отпадъци, извън предназначените за целта съдове и места; 2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и ...

Указания на основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи управлението на строителните отпадъци

19.11.2014

При инвестиционни намерения за сгради с РЗП над 1000 м2 е задължително да се предвиждат помещение за събиране и съхраняване на отпадъците до извозването им. Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на ...

Указания на основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридически лица, ползватели на търговски обекти

19.11.2014

Уважаеми граждани, Съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян, приета с Решение № 711/27.06.2014г. на Общински Съвет – гр. Смолян, Ви уведомяваме за Вашите задължения като ползватели на търговски обекти ...

Указания на основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи лица, които извършват продажба и/или смяна на масла

19.11.2014

Уважаеми граждани, Съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян, приета с Решение № 711/27.06.2014г. на Общински Съвет – гр. Смолян, Ви уведомяваме за Вашите задължения като лица извършващи продажба и/или ...

Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи Управление на биоотпадъците

19.11.2014

Забранява се: 1. Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; 2. Депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната; 3. Смесването на ...

Указания за юридически лица, притежатели на кафе машини, автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян

19.11.2014

Собствениците на автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки, са длъжни да: • събират разделно отпадъците от опаковки / хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло/; • осигурят съд с надпис в близост до автомата за съответния ...

Кметът Николай Мелемов награди трима даровити ученици

18.11.2014

Кметът Николай Мелемов награди с индивидуални стипендии от по 450 лв. трима изявени ученици. Цветелина Шидерова, ученичка от VI а клас в ОУ „Иван Вазов” за удостояването и с Диплом- почетно отличие за присъдена „Сребърна лира на ...

ЗАПОВЕД №2148 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2014

Относно задълженията на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

17.11.2014

За изменение на дворищната регулация на УПИ VІІІ-5 от запад и юг с предвиждане на пешеходен подход в кв.1 по плана на с. Левочево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

17.11.2014

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.11.2014

За издаване на разрешително за ползване на воден обект- р.Тикалско дере, ляв приток на р.Черна, с цел заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: „Асфалтова база Тикале

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА"

11.11.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.11.2014

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Мима Любомирова Лазарова, уведомява заинтересованите лица, че ще се проведе процедура по промяна на предназначението на част от УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.8 по действуващия подробен устройствен план на гр.Смолян ц.ч., с ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОДПИСАНА И ПРЕДСТАВЕНА ЗАПОВЕД №67

06.11.2014

Одобрен подробен устройствен план – план-схема за обект: ”Изместване на съществуваща кабелна линия ниско напрежение и възстановяване на електрозахранване за съществуващи електромерни табла в кв. 34 по плана на гр. Смолян кв. Устово

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

06.11.2014

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.136.35 в местност „Падалото”, землището на гр.Смолян, отговарящ на устройствените норми за проектиране със ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА"

03.11.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция ...

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

06.11.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

31.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.