> Начало

Кметът Николай Мелемов награди 21 дейци на образованието, културата и журналистиката

24.05.2016

Образованите хора са най-големия капитал на една нация, гарантиращ ни достойно място в Европа, посочи градоначалникът в словото си за 24 май

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2016

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Кметът Мелемов: „Заедно, можем да направим още повече за Търън”

23.05.2016

В селото ще се създаде Център за проектно-базирано обучение, след като училището спечели проект от Фондация "Америка за България”

Традиционно в село Стража бе раздаден курбан за здраве и благополучие

22.05.2016

Зам.-кметът Венера Аръчкова и шефът на административната дирекция в община Смолян Емил Дурсев поздравиха жителите на село Стража с традиционния им пролетен празник. В населеното място бе раздаден курбан за здраве, берекет и благополучие на жителите ...

Над 50 деца катериха стената в памет на Христо, събитието откри зам.-кметът Марин Захариев

22.05.2016

Над 50 деца се катериха днес по изкуствена стена над Смолян в памет на алпиниста Христо Христов, който преди 12 години изкачи Еверест и остана под върха завинаги.Зам.-кметът Марин Захариев откри събитието, което е традиционно. "Все повече деца ...

Зам.-кметът Венера Аръчкова уважи традиционния празник на с.Виево

22.05.2016

Зам.-кметът Венера Аръчкова уважи днес традиционния празник на с.Виево. „От името на община Смолян изказвам нашата благодарност за поканата и отзивчивостта, която вашето село е отправяло към нас винаги. Пожелавам ви традицията никога да не ...

Кметът Мелемов поздрави Клуба на дейците на културата по повод 50 –годишния им юбилей

21.05.2016

Кметът Николай Мелемов поздрави Клуба на дейците на културата по повод 50 –годишния им юбилей. „За този половин век КДК зае централно място в културния живот на Смолян. Това, което вие правите ще бъде оценено поколения след нас. В ...

В деня на Светите равноапостоли Константин и Елена, Момчиловци стана център за здравно-духовен туризъм

21.05.2016

Селото, което празнува и 180 г. от освещаването на църквата „Св. Св. Константин и Елена”, бе поздравено от зам.-кмета Марин Захариев

ПОКАНА

20.05.2016

В навечерието сме на 24 май - празникът на Кирил и Методий,  празникът на просветата и културата, на българщината! Община Смолян и лично кметът, г-н Николай Мелемов, канят всички смолянчани на Тържествен концерт „Поздрав от децата на ...

21 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.05.2016

  Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА /ПУП-ПРЗ/

27.05.2016

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 67653.923.10 М.ТРАНДЕВИЦА З-ЩЕ СМОЛЯН Н-ЦИ КОСТАДИН ДЕЛЧЕВ ШИШКОВ: МАРГАРИТ НИКОЛОВ ПАПАРДОВ И ДР.

ОДОБРЕНА Е ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОПРР 2014-2020 Г.

26.05.2016

На 14.04.2016 г. с решение на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР е одобрена Инвестиционната програма на Община Смолян, подадена по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДИ ОТ №УТР-033 ДО №УТР-038 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА /ПУП-ПРЗ/

26.05.2016

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДИ ОТ №УТР033 ДО №УТР38 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА /ПУП-ПРЗ/

ЗАПОВЕД №РД-0438 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ 2016

19.05.2016

Във връзка с провеждане на Абитуриентски балове 2016г. и с цел и избягване на пътно – транспортни произшествия

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА СПИСЪЦИ НА КЛАСИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ

18.05.2016

За заемане на длъжностите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашна помощница“ по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“ изпълняван от Община Смолян, Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.05.2016

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ IV-Озеленяване с образуване на нов УПИ за социални жилища в кв. 140а по плана на гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПЛАН СХЕМА

18.05.2016

ДО МИЛКА СТАВРЕВА ИГНАТОВА-СЕРЕЗЛИЕВА, КОСТАДИН СТОЯНОВ СЕРЕЗЛИЕВ, СТОЯН ШОПОВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 10.05.2016 Г. КОНКУРСИ

12.05.2016

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ДИРЕКТОР НА ОДЗ №3 „РОДОПЧАНЧЕ” – ГР. СМОЛЯН И ДИРЕКТОР НА ОДЗ №6 „ЗОРНИЦА” – ГР. СМОЛЯН, ОБЯВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37,АЛ.6 ОТ ЗНП И ЗАПОВЕД №РД02-78/31.03.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА /ПУП-ПРЗ/

12.05.2016

ДО САЛИХ АСАН ШЕХ

ЗАПОВЕД №РД-0333 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРОЕНАТА ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

12.05.2016

ДО ЮРКА ЕМИЛОВА АФУЗОВА-ЧАРЛТЪН, ЗАХАРИНКА ИЛИЕВА БАЛКАНДЖИЕВА ТРЕНДАФИЛ МАЛИНОВ БАЛКАНДЖИЕВ, КАРАМФИЛ МАЛИНОВ БАЛКАНДЖИЕВ ФАТМЕ ЮСЕИНОВА АГУШЕВА, РАЙКА ЕМИЛОВА АФУЗОВА, РОСЕН ЕМИЛОВ АФУЗОВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, АДВ.СВЕТЛАНА ЕНЧЕВА ...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

С ПРЕДМЕТ „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2015

Обществено обсъждане на: Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

Доклад от временната комисия

16.12.2015

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

27.11.2015

Правила за осигуряване обществения ред и ползването на ски пиститие в Курортен комплекс Пампорово.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.