> Начало

Училищата с абитуриенти вече са готови с алтернативни графици за изпращане на зрелостниците и местата, където ще се провеждат баловете

15.04.2014

Училищата с абитуриенти вече са готови с алтернативни графици за изпращане на зрелостниците и местата, където ще се провеждат баловете. Това сочи справка поискана от община Смолян с цел създаването на организация за нормалното протичане, както на ...

Успешно приключиха консултациите в община Смолян за определяне състава на секционните избирателни комисии

14.04.2014

Днес по покана на кмета Николай Мелемов в Общината се проведоха консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Смолян, по повод провеждането на избори за Европейски парламент на 25 май т.г. В ...

Уникална изложба от 120 камбани ще „събужда” смолянчани да гласуват за европарламент

11.04.2014

Уникална колекционерска изложба „Камбани ЗА Европа” бе открита днес в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов” в Смолян. Експозицията е част от кампанията на Европейския информационен център „Европа директно” ...

Нашата гордост - Милка Манева, ни зарадва и с европейска вицешампионска титла

10.04.2014

Очакваме на родна територия тежкоатлетката, която представи за пореден път достойно не само България, а и Смолян

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН

08.04.2014

Община Смолян призовава всички жители на общината да се включат в кампанията "Да изчистим България за един ден". Денят за почистване е 26.04.2014г. /събота/ от 09:00 часа

Адриан Петров спечели конкурса за директор на ФА „Родопа”

08.04.2014

Адриан Петров спечели конкурса за директор на ФА „Родопа”. Той бе единствен кандидат за този пост. Петчленната комисия с председател проф. Милчо Василев, който е ректор на музикалната академия в Пловдив, изслуша концепцията на Петров за ...

Поздравителен адрес

06.04.2014

До лекарите и здравните работници от Община Смолян

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.04.2014

Нека пазим това което имаме, защото плащаме всички!

90 потребители от община Смолян ползват услугата на звеното „Помощ в дома”

27.03.2014

На 28 март, петък, от 11.00 часа в хотел „Дикас” ще бъдат представени дейностите по повод реализацията на проект: „ Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян”

Предстои официално откриване на Центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Каптажа” за деца от 3 до 12 г.

27.03.2014

На 1 април /вторник/ от 11.00 ч. ще се състои официалното откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г., който се намира в Смолян, кв. „Каптажа”. През 2009 г. Община Смолян стартира микропроект, финансиран от ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

11.04.2014

За длъжностите: Началник на отдел „Устройство на територията“ и Началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

11.04.2014

За длъжностите: Началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

10.04.2014

До Тодор Костадинов Пелтеков, Тодор Стефанов Пелтеков , Невена Георгиева Пелтекова.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

09.04.2014

На основание чл. 14 ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 27 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №№ ...

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ МИКРОЯЗОВИР ЛАГЕРА И КИРЯНОВ ГЬОЛ, ГР.СМОЛЯН, ПОДОБЕКТ 1: МИКРОЯЗОВИР ЛАГЕРА”

09.04.2014

На основание чл.45, ал.9 и чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общински съвет гр.Смолян прие Решение №652 издаване на разрешително за ползване на воден обект: „Реконструкция на насипни язовирни стени и ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА НА КАПТИРАН ИЗВОР „МЕЧО СЕЛИЩЕ”

09.04.2014

Във връзка с постъпил Проект за санитарно-охранителна зона на каптиран извор „Мечо селище”, разположен в имот 14605.55.5, местност „Мечо селище” по кадастрална карта на село Тела, община Смолян с вх.№ ДЛ002257/03.04.2014г. Ви информираме, че ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ В М.”СЮРЛЮСКОТО”, ЗЕМЛИЩЕ С.ТУРЕН

08.04.2014

До ИРИНА ВАСИЛЕВА ТУНЕВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТУНЕВА, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАЛИКАРЕВ.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПОМОЩНИ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА БИВШИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.10, АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ

08.04.2014

ДО Рашко Елинов Караасенов, Божидар Христов Кетев, Красимира Анастасова Стаменова, Василка Димитрова Беевска.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕТ ПОМОЩЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С №1 ПО ПЛАНА НА М.ГОРНА АРДА

07.04.2014

До Райка Емилова Афузова и Юрка Емилова Афузова

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ Р. ШИРОКОЛЪШКА

07.04.2014

На основание чл.62(a), ал.(З) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Широколъшка, с цел: „защита от вредното въздействие на водите”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

С ПРЕДМЕТ:“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

28.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

25.03.2014

С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Смолян“, по две обособени позиции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

13.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОФИС ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 10 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

10.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 8 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Отпечатване, пликоване и доставка на данъчни съобщения по Закона за местните данъци и такси”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 9 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на събития и пътувания по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2013 Г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2013

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2014 година.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

18.11.2013

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 28.11.2013 Г. ОТ 17:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.11.2013

Проект за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

10.10.2013

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2013

Проект за Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

18.07.2013

Обобщаване на резултатите от консултативния процес във всички сектори на развитие на община Смолян.

ПОКАНА СЕМИНАР - „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ”

04.07.2013

ПРОЕКТ “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.