> Начало

За осма година, евродепутът Уручев и кметът Мелемов подариха коледен празник на 180 деца със специални образователни потребности

15.12.2017

За осма поредна година евродепутатът Владимир Уручев и кметът Николай Мелемов подариха Коледен празник за 180 дечица със специални образователни потребности. Празникът, който се проведе в театъра, откри началникът на РУО –Смолян Мария ...

Кметовете на Мичуринск и Смолян обсъдиха възможностите за междурегионално сътрудничество

15.12.2017

Кметът Николай Мелемов прие днес делегация от Община Мичуринск, област Тамбов, водена от кмета Александр Кузнецов. На срещата бяха обсъдени възможностите за междурегионално сътрудничество и съвместна дейност в областите туризъм, култура, ...

ПОКАНА

15.12.2017

От кмета на община Смолян Николай Мелемов за публично представяне на отчета за първата половина от настоящия управленския мандат

Гласувайте за „Спортист на гражданите” !

14.12.2017

Всяка година Община Смолян организира церемония, на която награждава "Спортист и треньор на годината". В края на всяка година, всички спортни клубове, развиващи своята дейност на територията на Община Смолян, участват в Анкета, чрез която ...

Вандали посегнаха на едната елхичка, която е част от пространствената композиция на дървената пластика „Смолян

13.12.2017

Вандали откъснаха едната елхичка, която е част от пространствената композиция на дървената пластика „Смолян”. В края на ноември със засаждането на три ели беше озеленена и завършена пространствената композиция около дървената пластика ...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

13.12.2017

Във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и ...

Областният информационен център- Смолян отчита успешна година за дейността си

13.12.2017

Областният информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата година. През 2017 г. ОИЦ-Смолян отбеляза с различни инициативи и събития три важни годишнини ...

Монтираха табелата с името на Величко Чолаков на Спортната зала в Смолян

13.12.2017

Днес беше монтирана табелата с името на Величко Чолаков на Спортната зала в Смолян. По предложение на кмета Николай Мелемов в края на август т.г. Общинския съвет единодушно прие спортното съоръжение да носи името на популярния тежкоатлет и треньор. ...

Тази сряда, 13 декември, в Смолян: „Младежта в действие”

12.12.2017

Млади хора като Вас – активни и идейни, които търсят нещо различно, нещо яко за себе си в Смолян и региона! Малко „възрастни“ с младежки дух, които ще Ви провокират да дискутирате, мислите и представяте активно идеите и себе си! Ще ...

ПГИ „Карл Маркс” в Смолян организира благотворителни прояви по повод най-светлите празници - Коледа и Нова година

11.12.2017

Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс” в Смолян организира благотворителни прояви по повод най-светлите празници- Коледа и Нова година, съобщиха от гимназията. На 18 декември те ще започнат с благотворителна изложба-базар. ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.12.2017

С Решения от №609 до №617 включително на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 30.11.2017 год.

ЗАПОВЕД №РД-1100 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.12.2017

Във връзка с настъпващия туристически сезон „Зима 2017/2018” и на основание правомощия по чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и преустановяване на строителните и монтажни ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-001

14.12.2017

ДО МАНОЛ ИЛИЕВ ГВОЗДЕВ, ВАСИЛ НИКОЛОВ ГЕЛОВ И БОЯН ГЕОРГИЕВ ШОНГОВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

07.12.2017

До Никола Антонов Матов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

07.12.2017

На поземлен имот с идентификатор №67653.916.30

ЗАПОВЕД №РД-1061 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.12.2017

Относно чл.33, ал.1 и ал.2 от Закона за управление на отпадъците и спазване на изискванията на чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.40 и чл.41 от Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

06.12.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-061 ДО №УТР-067

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.12.2017

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

15.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.