> Начало

Сървайвърите от СОУ „Св.св. Кирил и Методий” станаха победители в първото състезание по оцеляване в Смолян

24.04.2014

С много емоции премина първият Ученически сървайвър в Смолян. В надпреварата по оцеляване участваха ученици от V до VІІ клас от пет училища. Отборът на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” стана победител в Ученическия сървайвър в Смолян. На ...

МОСВ налага финансова корекция, обръща се към кмета на Смолян с „Уважаеми г-н Иванов”

24.04.2014

Община Смолян е сред общините, които получиха писмо от МОСВ за налагане на финансова корекция по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. В писмото до кмета Николай Мелемов, обръщението към него е „Уважаеми господин ...

Международният ден на Земята

22.04.2014

Днес 22 април е Международният ден на Земята, който се отбелязва официално повече от 40 години. България е една от първите страни, присъединили се към отбелязването му.

Със запалването на огъня на Спешъл Олимпикс бе даден старт на регионалните игри в ОУ „Проф.д-р Асен Златаров”

22.04.2014

Днес в ОУ „Проф.д-р Асен Златаров” в Смолян, по традиция, бе даден старт на регионалните игри на Спешъл Олмпикс България. Беше запален огънят на толерантността, който да грее, свети и да призовава към честна игра. Учениците ще ...

Смолян ще се побратимява с френския град Кастелнюдари

22.04.2014

Зам.-кметът Марин Захариев осъществи срещи с бизнеса, професионалното образование, земеделски производители и местната власт в няколко община в Южна Франция

Предстоящи спортни събития до края на месец април

22.04.2014

Акцент са проявите на Спешъл Олимпикс България

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19.04.2014

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕН

Училищата с абитуриенти вече са готови с алтернативни графици за изпращане на зрелостниците и местата, където ще се провеждат баловете

15.04.2014

Училищата с абитуриенти вече са готови с алтернативни графици за изпращане на зрелостниците и местата, където ще се провеждат баловете. Това сочи справка поискана от община Смолян с цел създаването на организация за нормалното протичане, както на ...

Национална кампания "Да играем заедно"

14.04.2014

През 2014 година Спешъл Олимпикс България продължава кампанията "Да играем заедно" за промоция на интегрирания спорт сред деца и младежи със и без интелектуални затруднения. Кампанията се подкрепя традиционно от Уницеф, Спешъл Олимпикс Европа и ...

Успешно приключиха консултациите в община Смолян за определяне състава на секционните избирателни комисии

14.04.2014

Днес по покана на кмета Николай Мелемов в Общината се проведоха консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Смолян, по повод провеждането на избори за Европейски парламент на 25 май т.г. В ...

СЪОБЩЕНИЕ

24.04.2014

Поради падналите обилни валежи и предстоящите по прогноза на НИМХ такива, Община Смолян извършва ежедневни проверки на нивото на микроязовир „Кирянов гьол” /Рибката/ и микроязовир „Лагера”, както и на река Черна и река Бяла на трите пункта за ...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

23.04.2014

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА: „Вила за семеен отдих в ПИ с идентификатор 49014.9.14 в м. Усойката” по КК на с.Момчиловци, общ.Смолян.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ В БАЗАТА НА „ТИТАН КЛИНЪР”ЕООД ГР.СМОЛЯН

23.04.2014

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.(1), и чл.69(1), т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 497/26.09.2013. на Общински съвет ...

ОБЯВА КОНКУРС

23.04.2014

За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

17.04.2014

До Георги Илиев Стайков, Шина Томова Стайкова, Тодора Илиева Мирчева, Мария Стефанова Георгиева ,Дора Данчева Николова, Гинка Данчева Милова, Дафинка Миткова Пенчева, Йорданка Стефанова Трохарова, Елена Николова Узунова, Павлина Николова Узунова, ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

17.04.2014

До Собствениците на поземлен имот с идентификатор 00597. 501.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Арда общ.Смолян УПИ ІІ-58 кв.8 по действуващия ЗРП на с.Арда общ.Смолян - Дльогови

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

17.04.2014

До Собствениците и наследници на поземлен имот с идентификатор 00597. 501.882 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Арда общ.Смолян УПИ ІV-60,V-60,VІ-60,VІІ-60 кв.8 по действуващия ЗРП на с.Арда общ.Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

17.04.2014

До Марийка Георгиева Айзелщайн

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №17,18,19,20,21 И 22

17.04.2014

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЯ №628 И №651

17.04.2014

На основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ обявява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

С ПРЕДМЕТ:“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

28.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

25.03.2014

С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Смолян“, по две обособени позиции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

13.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОФИС ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 10 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

10.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 8 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Отпечатване, пликоване и доставка на данъчни съобщения по Закона за местните данъци и такси”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 9 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на събития и пътувания по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2013 Г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2013

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2014 година.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

18.11.2013

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 28.11.2013 Г. ОТ 17:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.11.2013

Проект за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

10.10.2013

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2013

Проект за Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

18.07.2013

Обобщаване на резултатите от консултативния процес във всички сектори на развитие на община Смолян.

ПОКАНА СЕМИНАР - „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ”

04.07.2013

ПРОЕКТ “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.