> Начало

Поздравление

20.10.2017

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 105 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Кметът Мелемов се срещна с делегации от побратимените ни градове

20.10.2017

Кметът Николай Мелемов се срещна с делегации на побратимените ни градове от Белци /Молдова/, Кишпещ /Унгария/, Зул /Германия/, Ялова /Турция/ и Въру /Естония/. Официалните гости са в Смолян по негова покана, по повод 105 години от Освобождението ...

Струнен дует „Вейл” и формация „Тъпани и гайди” ще изнесат на 21 октомври концерт за Празника на Смолян

20.10.2017

„Смолян празнува свобода”, под това мото на 21 октомври от 18.00 часа в зала 1 на РДТ „Николай Хайтов”, община Смолян организира концерт за гражданите и гостите на града. В него ще вземат участие Струнен дует ...

ПРОГРАМА

20.10.2017

21 октомври - Празник на Община Смолян, посветен на 105 г. от Освобождението на Родопите

Две големи награди получи ТД „Карлък” по повод 100-годишния си юбилей - Златен плакет на община Смолян и медал „Алеко”

19.10.2017

Зам-кметът Венера Аръчкова връчи Златен плакет на община Смолян на председателя на ТД „Карлък” Димитър Кръстанов по повод 100 години от създаването на организирано туристическо движение в Смолянско. С решение на Общинския съвет, ...

Мелемов: „Благодарение на вашата всеотдайна служба, батальонът заслужено ще прерасне в полк”

19.10.2017

Кметът поздрави 101 Алпийски батальон по повод професионалния им празник

Откриха Международното туристическо изложение„Планините на България – гостоприемство в четири сезона”

19.10.2017

Кметът Мелемов, който е домакин на форума, благодари на Министерството на туризма за подкрепата на всички инициативи свързани с туризма

В КДК представиха новата книга на Светозар Казанджиев, „Милост”

18.10.2017

Зам.-кметът Венера Аръчкова поздрави талантливият автор от името на кмета Николай Мелемов

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

18.10.2017

От кмета Николай Мелемов до Регионалната лекарска колегия в Смолян по повод 19 октомври –Ден на българския лекар

500 деца участваха в традиционната лекоатлетическа щафета, посветена на Освобождението на Родопите

18.10.2017

Победителите получиха награди, осигурени от община Смолян. Наградени бяха и първенците от математическото състезание „Стоян Попратилов”

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107

19.10.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна на регулационните граници на УПИ ...

ЗАПОВЕД №РД-0869

17.10.2017

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 105 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и осигуряване на ...

ЗАПОВЕД №РД-0868

17.10.2017

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с провеждане на Спортните прояви на Община Смолян и по случай Празника на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

16.10.2017

На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол №8 от 11.08.2017 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560

13.10.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-069/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с ...

Обява

13.10.2017

Община Смолян Ви уведомява, че до 31 октомври 2017 г. в Общинските служби по земеделие се приемат заявления от собственици на пасищни селскостопански животни за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от Закона за ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.10.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0860

12.10.2017

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и връзка с постъпила заявление от Събин Събинов Пинев с вх. № ИРОС 000922-001/04.10.2017г. за въвеждане временна организация на движение.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

11.10.2017

Заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, издадени от Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян с №/РД-05-134 до №/РД-05-137...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 569 на Общински съвет- Смолян...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

26.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро - видео наблюдение “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

26.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

18.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро – видео наблюдение" на следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

15.09.2017

С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.